شناسه : 809657
مزايده

مزايده


  شرکت تعاونی همیاری دهیاریهای بخش مرکزی ابرکوه   مزایده گذار : شرکت تعاونی همیاری دهیاری بخش مرکزی ابرکوه الف) مشخصات مزایده نوع دستگاه : لودر      تیپ :   956 LG       نوع موتور : 3306طرح B        ظرفیت باکت: 3 متر مکعب       سال ساخت :  2010   ساعت کارکرد : 3000 ساعت          فروشنده دستگاه و ارائه دهنده خدمات پشتیبان : شرکت همیار ماشین آسیا ب) قیمت پایه یکصد و هفتاد میلیون تومان میباشد. ج)شرکت کنندگان می بایست بابت سپرده شرکت در مزایده فوق مبلغ 20000000ریال (بیست میلیون ریال ) به حساب جاری 173295847 در بانک کشاورزی ابرکوه بنام شرکت تعاونی همیاری دهیاریهای بخش مرکزی ابرکوه واریز نمایند. د) آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها ، پایان وقت اداری سه شنبه 16/8/91 میباشد. ه) زمان بازگشائی پاکت های پیشنهاد قیمت ، ساعت 10 صبح چهار شنبه مورخه 17/8/91 درمحل دفتر کار شرکت واقع در خیابان مطهری روبروی  فرمانداری ابرکوه میباشد. و)برندگان مزایده حداکثر 4 روز فرصت دارند نسبت به واریز کل بهای خودرو اقدام ونسبت به تحویل خودر اقدام نمایند. سایر شرایط: 1-چنانچه برنده در مهلت مقرر از انجام معامله خوداری نماید سپرده وی به نفع شرکت ضبط وبانفر بعدی وارد معامله خواهیم شد در صورتی که برندگان دوم وسوم پس از48ساعت بعد از ابلاغ قانونی حاضر به معامله نشوند سپرده آنها به نفع شرکت تعاونی ضبط خواهد شد.  2-شرکت تعاونی در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 3-شرکت کنندگان می توانند جهت بازدید از لودر، همه روزه به جز ایام تعطیل ، به پارکینگ جهاد کشاورزی حومه مراجعه نمایند. ضمنا"شماره تلفن های 6828696 و09132514426جهت کسب  اطلاعات بیشتر در این زمینه اعلام میگردد.    
مزايده

 

شرکت تعاونی همیاری دهیاریهای بخش مرکزی ابرکوه

 

مزایده گذار : شرکت تعاونی همیاری دهیاری بخش مرکزی ابرکوه

الف) مشخصات مزایده

نوع دستگاه : لودر      تیپ :   956 LG      نوع موتور : 3306طرح B       ظرفیت باکت: 3 متر مکعب       سال ساخت :  2010 

ساعت کارکرد : 3000 ساعت          فروشنده دستگاه و ارائه دهنده خدمات پشتیبان : شرکت همیار ماشین آسیا

ب) قیمت پایه یکصد و هفتاد میلیون تومان میباشد.

ج)شرکت کنندگان می بایست بابت سپرده شرکت در مزایده فوق مبلغ 20000000ریال (بیست میلیون ریال ) به حساب جاری 173295847 در بانک کشاورزی ابرکوه بنام شرکت تعاونی همیاری دهیاریهای بخش مرکزی ابرکوه واریز نمایند.

د) آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها ، پایان وقت اداری سه شنبه 16/8/91 میباشد.

ه) زمان بازگشائی پاکت های پیشنهاد قیمت ، ساعت 10 صبح چهار شنبه مورخه 17/8/91 درمحل دفتر کار شرکت واقع در خیابان مطهری روبروی  فرمانداری ابرکوه میباشد.

و)برندگان مزایده حداکثر 4 روز فرصت دارند نسبت به واریز کل بهای خودرو اقدام ونسبت به تحویل خودر اقدام نمایند.

سایر شرایط:

1-چنانچه برنده در مهلت مقرر از انجام معامله خوداری نماید سپرده وی به نفع شرکت ضبط وبانفر بعدی وارد معامله خواهیم شد در صورتی که برندگان دوم وسوم پس از48ساعت بعد از ابلاغ قانونی حاضر به معامله نشوند سپرده آنها به نفع شرکت تعاونی ضبط خواهد شد. 

2-شرکت تعاونی در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

3-شرکت کنندگان می توانند جهت بازدید از لودر، همه روزه به جز ایام تعطیل ، به پارکینگ جهاد کشاورزی حومه مراجعه نمایند.

ضمنا"شماره تلفن های 6828696 و09132514426جهت کسب  اطلاعات بیشتر در این زمینه اعلام میگردد.