شناسه : 609065
خبر کوتاه

مرکز رشد فناوری به عنوان دبیرخانه کمیته پژوهش و فناوری ابرکوه انتخاب گردید


در جلسه ای که به منظور بررسی برنامه های هفته پژوهش در محل فرمانداری ابرکوه و با حضور ادارات مرتبط (فرمانداری، فنی و حرفه ای، میراث فرهنگی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، دانشکده پیراپزشکی، دانشکده فنی شریف، دانشگاه آزاد، دانشگاه علمی کاربردی، دانشگاه پیام نور و مرکز رشد فناوری) برگزار گردید مرکز رشد فناوری ابرکوه به عنوان دبیرخانه کمیته پژوهش و فناوری شهرستان ابرکوه انتخاب شد.  در این جلسه همچنین مقرر گردید که کمیته پژوهش و فناوری شهرستان به صورت منظم و ماهیانه جهت بررسی و هدایت طرح های پژوهشی در سطح شهرستان تشکیل جلسه دهد. در این جلسه  بر حمایت از  اجرای پژوهش های بومی در منطقه نیز تأکید شد .
خبر کوتاه

در جلسه ای که به منظور بررسی برنامه های هفته پژوهش در محل فرمانداری ابرکوه و با حضور ادارات مرتبط (فرمانداری، فنی و حرفه ای، میراث فرهنگی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، دانشکده پیراپزشکی، دانشکده فنی شریف، دانشگاه آزاد، دانشگاه علمی کاربردی، دانشگاه پیام نور و مرکز رشد فناوری) برگزار گردید مرکز رشد فناوری ابرکوه به عنوان دبیرخانه کمیته پژوهش و فناوری شهرستان ابرکوه انتخاب شد.

 در این جلسه همچنین مقرر گردید که کمیته پژوهش و فناوری شهرستان به صورت منظم و ماهیانه جهت بررسی و هدایت طرح های پژوهشی در سطح شهرستان تشکیل جلسه دهد.

در این جلسه  بر حمایت از  اجرای پژوهش های بومی در منطقه نیز تأکید شد.