شناسه : 814407
مراسم دومين روز شهيد جهانگيري

مراسم دومين روز شهيد جهانگيري


مراسم دومين روز شهيد جهانگيري با حضور مسئولين شهرستان امام جمعه ،معاون فرماندار،فرمانده نيروي انتظامي ،فرمانده سپاه ونيروهاي نظامي
مراسم دومين روز شهيد جهانگيري

وانتظامي واقشار مختلف مردم به ويژه خانواده هاي معزز شهدا با شورحال خاصي درتكيه محله نبادان شهرابركوه برگزارگرديد .