مراسم دومين روز شهيد جهانگيري

وانتظامي واقشار مختلف مردم به ويژه خانواده هاي معزز شهدا با شورحال خاصي درتكيه محله نبادان شهرابركوه برگزارگرديد .