شناسه : 811104
مدير جهاد کشاورزي ابرکوه گفت:

مدير جهاد کشاورزي ابرکوه گفت:


در استخر هاي آب کشاورزي ابرکوه امسال يکصد هزار قطعه بچه ماهي پرورش داده مي شود.
مدير جهاد کشاورزي ابرکوه گفت:
" سعيد اکبرزاده " افزود: 40 نفر از کشاورزان شهرستان در امر پرورش ماهي فعاليت دارند و در اين راستا، تعداد70هزار قطعه بچه ماهي گرم آبي کپور و30 هزار بچه ماهي سردآبي قزل آلا در استخر ذخيره آب کشاورزي منطقه رها سازي شده است و پيش بيني مي شود در موقع بهره برداري مقدار 15تن گوشت ماهي توليد شود.
وي گفت: با توجه به استقبال پرورش دهندگان ماهي پيش بيني مي شود تا پايان سال اين رقم افزايش يابد.