شناسه : 812415
مبارزه با سن گندم درشهرستان ابرکوه آغاز شد

مبارزه با سن گندم درشهرستان ابرکوه آغاز شد


مسئول حفظ نباتات جهادکشاورزي شهرستان ابرکوه گفت: کار مبارزه با آفت سن مادر در حوزه سن خيز مزارع زراعي اين شهرستان آغاز شده است .سيداحمد ابراهيم خاني افزود: سطح مزارع گندم و
مبارزه با سن گندم درشهرستان ابرکوه آغاز شد

جو آبي در کانون هاي سن خيز حدودشش هزار هکتار است که کار مبارزه با آفت سن مادر در سطح 800 هکتار از اين مزارع آغاز شده است.

وي گفت: دراجراي طرح مبارزه با آفات سن گندم ، 2500ليتر سم با بيش از يکصد دستگاه سمپاش موتوري ، پشت تراکتوري ، 100ليتري ، دستي تا اواخر ارديبهشت ماه در مزارع گندم وجوآبي، ، با همکاري کشاورزان و مهندسين انجام مي شود .مسئول حفظ نباتات جهادکشاورزي شهرستان ابرکوه تصريح کرد: درحال حاضر با اجراي طرح سمپاشي و مبارزه به موقع عليه سن مادر، وضعيت مزارع گندم در اين شهرستان بسيار مطلوب است. ابراهيم خاني افزود: سال گذشته بخاطرمبارزه مطلوب عليه آفات سن، محصول گندم شهرستان ابرکوه از کيفيت بالايي برخورداربود.درشهرستان ابرکوه حدود شش هزارو700 هکتار زمين زيرکشت گندم وجوآبي، زير کشت مي باشد