شناسه : 809827
مبارزه با آفت سن

مبارزه با آفت سن


گفته اکبرزاده مدیر جهاد کشاورزی ابرکوه ۶۳۰۰ هکتار از مزارع گندم ابرکوه در مدت دو ماه بر علیه آفت سن سم پاشی می شود .
مبارزه با آفت سن
به همین منظور در نشست هماهنگی مبارزه با آفت سن در جمع ناظرین گندم ابرکوه بابیان مقرر شد با استفاده از ۲ هزار لیتر سم دسیس به وسیله سی دستگاه انواع سمپاش و با همکاری ناظرین گندم و کشاورزان مزارع گندم ابرکوه بر علیه سن مادری و پوره سن در مدت دو ماه سم پاشی شود.
گفتنی است در شهرستان ابرکوه سیزده فارغ التحصیل جوان رشته کشاورزی به عنوان ناظر گندم بر مراحل مختلف کاشت ، داشت و برداشت محصول گندم همکاری دارند .