شناسه : 810754
مانور اتقاء حریق

مانور اتقاء حریق


درتاریخ 4/5/1388مانور اتفاءحریق توسط نیروی انتظامی شهرستان ابرکوه وبا همکاری فرمانداری ،شبکه بهداشت ،شهرداری واداره گاز شهرستان برگزار گردید .این مانور درابرکوه ودرمنزل مسکونی وبا موفقیت انجام گرفت
مانور اتقاء حریق
درتاریخ 4/5/1388مانور اتفاء حریق توسط نیروی انتظامی شهرستان ابرکوه وبا همکاری فرمانداری ،شبکه بهداشت ،شهرداری واداره گاز شهرستان برگزار گردید .این مانور درابرکوه ودرمنزل مسکونی وبا موفقیت  انجام گرفت