شناسه : 816409
كارگروه راهبردي شهرستان ابركوه

كارگروه راهبردي شهرستان ابركوه


كارگروه راهبردي شهرستان ابركوه با حضور عادل فرماندار شهرستان ودكتر
كارگروه راهبردي شهرستان ابركوه

زارع از شركت آمايش گران توسعه متوازن وتعدادي از افرادصاحب نظر ومسئولين ادارات ذيربط شهرستان درتاريخ 23/10/89درمحل سالن اجتماعات فرمانداري تشكيل گرديد.عادل دراين گردهمايي گفت :اين شوراي راهبردي جهت گيري توسعه شهرستان را قريب دو دهه مشخص خواهد نمود به همين جهت  به اهميت نظر ها ي افراد، درآينده وتوسعه شهرستان اضافه مي نمايدوهمانطوري كه مقام معظم رهبري نيز درگفته هاي خود اشاره به برنامه ريزي وپژوهش  محوري دركارها كرده اند تاكيد نمودبا هم فكري وكمك اعضاي اين كارگروه بتوان برنامه هاي آينده شهرستان را تضمين نمود.