شناسه : 812707
فرماندارشهرستان ابرکوه

فرماندارشهرستان ابرکوه


  اسماعيل برزگرزاده  - فرماندار شهرستان ابركوه ملاقات عمومي با فرماندار روزهاي يكشنبه  
فرماندارشهرستان ابرکوه

 

اسماعيل برزگرزاده - فرماندار شهرستان ابركوه

ملاقات عمومي با فرماندار روزهاي يكشنبه