شناسه : 811154
عید فطر امسال شهرستان ابرکوه میزبان چهره های شاخص از همشهریان درزمینه های اقتصادی ،علمی ،فرهنگی واجتماعی خواهد بود.

عید فطر امسال شهرستان ابرکوه میزبان چهره های شاخص از همشهریان درزمینه های اقتصادی ،علمی ،فرهنگی واجتماعی خواهد بود.


به گفته آقای محمد مهدی عادل فرماندار شهرستان ابرکوه
عید فطر امسال شهرستان ابرکوه میزبان چهره های شاخص از همشهریان درزمینه های اقتصادی ،علمی ،فرهنگی واجتماعی خواهد بود.
 

عید فطر امسال همایشی تحت عنوان اندیشه های ماندگار (بررسی راهبردهای توسعه درشهرستان ابرکوه )با هدف
بهره وری از سرمایه های اجتماعی ،علمی ،اقتصادی وفرهنگی  درراستای توسعه شهرستان ابرکوه صورت می پذیرد. ضمنا سازوکارهایی نیز جهت ایجاد دبیر خانه دائمی وپیگیری مستمرارتباط با نخبگان وصاحبنظران بمنظور پیشبرد امر توسعه دراین شهرستان اندیشیده شده است.