شناسه : 619859
خدمتي ديگر

عمليات احداث چهارمين واحد كاشي و سراميك ابركوه آغاز شد.


با پيگيري مسئولين استان و شهرستان عمليات ساخت چهارمين واحد كاشي و سراميك در زميني به مساحت 20 هكتار در مجاورت واحدهاي ديگر كاشي و سراميك با سرمايه گذاري بخش خصوصي (شركت كاشي سيمين)شروع گرديد.
خدمتي ديگر

عمليات احداث چهارمين واحد كاشي و سراميك ابركوه آغاز شد.

"مهدي زارعزاده" كارشناس صتايع فرمانداري در گفتگو با روابط عمومي اظهار داشت؛

با پيگيري مسئولين استان و شهرستان عمليات ساخت چهارمين واحد كاشي و سراميك در زميني به مساحت 20 هكتار در مجاورت واحدهاي ديگر كاشي و سراميك با سرمايه گذاري بخش خصوصي (شركت كاشي سيمين)شروع گرديد.

وي ياداور شد اميد است اين واحد با توجه به پيگيري مجري طرح و تلاش مسئولين تا يكسال آينده به بهره برداري برسد.

اين واحد با اشتغالزايي 250 نفر بصورت مستقيم، چهارومين واحد كاشي و سراميك ابركوه مي باشد.