شناسه : 810994
طرح مطالعاتی منطقه ویژه اقتصادی شهرستان ابرکوه مهیا شد.

طرح مطالعاتی منطقه ویژه اقتصادی شهرستان ابرکوه مهیا شد.


آقای ابوالحسینی معاون فرماندار شهرستان ابرکوه گفت:
طرح مطالعاتی منطقه ویژه اقتصادی شهرستان ابرکوه مهیا شد.

با عنایت به اینکه در دوره سفر ریاست جمهوری مقدمات صدور مجوز چند منطقه ویژه اقتصادی از جمله منطقه ویژه اقتصادی شهرستان ابرکوه مطرح گردید ه بود لذا با همکاری تیم مشاوره از مرکز استان طرح مطالعاتی مهیا وبه همراه دیگر مدارک به دفتر مشاورین رییس جمهوردرامور مناطق آزاد تجاری ،صنعتی و ویژه اقتصادی جهت تصویب ،در هیات دولت ونهایتا مجلس شورای اسلامی ارسال گردید.