شناسه : 815317
شورای فرهنگ عمومی ابرکوه

شورای فرهنگ عمومی ابرکوه


عادل فرماندار ابرکوه در جلسه شورای فرهنگ عمومی این شهرستان برترویج وگسترس فرهنگ
شورای فرهنگ عمومی ابرکوه

عاشورائی درجامعه تاکید نمود واز وعاظ وسخنرانان خواست جهت جلوگیری  از ورود خرافات درمراسم سوگوار ی  این ایام واقیعات وفلسفه این قیام سرنوشت ساز را برای مردم بیش ازپیش بیان نمایند

بررسی نامهای غیر متعارف اماکن و واحد های صنفی از دیگر مباحث این شورا بود ومقرر شد با هماهنگی مجامع امور صنفی شهرداری واداره فرهنگ وارشاد اسلامی این امر صورت گیرد.