شناسه : 810954
شوراي اسلامي ابرکوه با حضور فرماندار تشکيل جلسه داد .

شوراي اسلامي ابرکوه با حضور فرماندار تشکيل جلسه داد .


فرسودگي شبکه هاي آب شرب روستائي ، پايين بودن ولتاژ برق
شوراي اسلامي ابرکوه با حضور فرماندار تشکيل جلسه داد .
در بخش بهمن ، کمبود زيرساخت هاي نواحي صنعتي ابرکوه و بخش بهمن و تسريع در احداث راه ابرکوه جرقوئيه از جمله موارد مطرح شده در اين جلسه بود که عادل فرماندار ابرکوه قول پيگيري آنها را دادند.