شناسه : 816419
شهرستان ابرکوه بزودی دارای سه نقطه شهری خواهدشد.

شهرستان ابرکوه بزودی دارای سه نقطه شهری خواهدشد.


فرماندار ابرکوه در جمع اهالی روستاهای ده عر ب وصفی ابا د گفت:
شهرستان ابرکوه بزودی دارای سه نقطه شهری خواهدشد.

تشکیل شهر گلدشت فراغه متشکل از محله های  فراغه صادق اباد صفی اباد و ده عرب درغرب ابرکوه  با جمعیتی بالغ بر 4هزارنفر مراحل کارشناسی را طی کرده وبا تائید وزارت کشور جهت تصویب نهائی  به هیات محترم دولت ارائه گردیده است.

عادل افزود با تصویب این پیشنهاد شهرستان ابرکوه دارای سه نقطه شهری ابرکوه مهردشت وگلدشت فراغه خواهد شد.

شهرستان ابرکوه 45 هزارنفر جمعیت دارد.