شناسه : 813022
شش واحد اداري و عملياتي ابرکوه به جشنواره شهيد رجايي معرفي شدند

شش واحد اداري و عملياتي ابرکوه به جشنواره شهيد رجايي معرفي شدند


اولين نشست ستاد شهرستاني جشنواره شهيد رجايي به منظور معرفي واحدهاي اداري و عملياتي نمونه در ابرکوه برگزار شد.
شش واحد اداري و عملياتي ابرکوه به جشنواره شهيد رجايي معرفي شدند

فرماندارابرکوه  گفت: در اين شهرستان سه واحد اداري وسه واحد عملياتي نمونه شامل مراکز درماني وبهداشتي ، مدرسه ، کتابخانه ، و بانک از لحاظ ارتقاي رضايت مندي ارباب رجوع ، توسعه دولت الکترونيک، ارتقاي سلامت اداري ، اثر بخشي و کارايي در فرايندها و روشها ،و ساماندهي و توانمند سازي نيروي انساني ، انتخاب شدند

وي افزود: اين واحدهاومراکز نمونه اداري  براي تجليل  به جشنواره شهيد رجايي مرحله شهرستاني معرفي و سپس از بين آنها يک واحد اداري و يک واحد عملياتي ممتاز به مرحله استاني جشنواره شهيد رجايي انتخاب خواهند شد

فرماندار ابرکوه در اين ستاد تقويت وجدان کاري ، انضباط اجتماعي و اقتصادي ، روحيه کار و ابتکار ، تشويق کارمندان و مديران به همت مضاعف و کار مضاعف و ارائه خدمات بهتر و سريعتر به ارباب رجوع ، توسعه و ترويج فرهنگ عدالت گستري ، مهرورزي، را در نظام اداري از اهداف اين جشنواره بيان کرد .