شناسه : 812223
شروع عمليات راه آهن يزد – ابركوه – اقليد

شروع عمليات راه آهن يزد – ابركوه – اقليد


به گفته آقاي عادل فرماندار شهرستان ابركوه درتاريخ 22-12- 88 باحضور وزير محترم راه وترابري جناب آقاي دكتر بهبهاني واستاندار يزدجناب آقاي فلاحزاده
شروع عمليات راه آهن يزد – ابركوه – اقليد
 

فلاحزاده و نماينده مردم درمجلس شوراي اسلامي  وتني چند از مسئولين كشوري واستاني ديگر، شروع عمليات احداث راه آهن يزد ابركوه اقليدآغاز شد اين طرح جز  مصوبات سفر مقام معظم رهبري مي باشد وبا طول مسير ي معادل 4/264 كيلومتر وداراي  12  ايستگاه ، از  شهرهاي يزد مهريز ابركوه اقليد
مي گذرد .وبا  اعتبار اوليه  200ميليارد ريال شروع ومابقي درسالهاي آتي جذب خواهد شد . اين را ه آهن باعث ارتباط ريلي مناطق مركزي ،شرقي وشمال شرقي كشور با استان فارس وبوشهر ومجموعه عظيم عسلويه منوط به عبور از يزد خواهد شد و باعث كوتاهتر شدن حمل ريلي (حدود 311كيلومتر از بافق تاشيراز)بين اين مناطق
مي گردد.باتوجه به طرحهاي توسعه اي اين مناطق و وجود معادن ، برآورد تقاضاي حمل بار با راه آهن قابل توجه
مي باشد.ضمنا اين طرح براي تسهيل درمسافرتهاي مناطق فارس وبوشهر با استان خراسان رضوي نيز نقش موثري ايفا مي نمايد .بنابراين طرح فوق توجيه اقتصادي لازم را داراست ضمنا با اتمام اين طرح رونق وكارايي طرحهاي ريلي درمنطقه نيز افزايش خواهد داشت .وطبق مطالعات انجام شده واريانت ميزان ترافيك درسال اول بهربرداري حدود6/1 ميليون تن بار و5/ ميليون نفر مسافر مي باشد ودر طي بيست سال بهره برداري به 4/3 ميليون تن بار و7/ميليون مسافر افزايش مي يابد.لازم به ذكراست به گفته مسئولين اجرايي، اين پروژه تا سه سال آينده به بهره برداري خواهد رسيد.