شناسه : 812962
شرح وظایف فرماندار

شرح وظایف فرماندار


وظایف و اختیارات فرماندار   1- فرمانداران در قلمرو ماموریت خویش به عنوان نماینده عالی دولت ، مسئولیت اجرای سیاست های عمومی كشور در ارتباط با وزارتخانه ها و موسسات و شركت های دولتی و سایر دستگاه هائی كه به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند ، نهادهای انقلاب اسلامی ، نیروهای انتظامی ، شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی را عهده دار خواهند بود . همچنین نیروهای انتظامی در چارچوب وظایفی كه در ارتباط با امنیت منطقه دارند ، تحت نظارت فرماندار عمل خواهند كرد . برابر تبصره 2 ماده 1 مصوبه یاد شده ، استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در برابر رئیس جمهور و هیات وزیران مسئول بوده و به عنوان نماینده وزیر كشور مسئولیت اجرای وظایف و اختیارات آن وزارت را در استان عهده دار خواهد بود و در مقابل وزیر كشور پاسخگوست و به همین ترتیب فرماندار نیز مسئولیتهای مذكور را در مقابل هیئت محترم دولت عهده دار می باشد . 2- فرماندار مسئول برقراری و حفظ نظم و امنیت شهرستان است . 3- هدایت و تشكیل مرتب جلسات شورای تامین و نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن . 4- كلیه ارگان های عضو شورای تامین و سایر دستگاه های اجرایی شهرستان موظفند مصوبات شورای تامین و دستوات امنیتی فرماندار را اجرا نمایند و رویدادهای امنیتی و سیاسی را به فرماندار گزارش كنند . با متخلفین برابر رمقررات رفتار خواهد شد . 5- پیش بینی و پیشگیری معضلات امنیتی شهرستان ، تعیین و تدوین اولویت ها و سیاست های امنیتی و تعیین حدود وظایف و اختیارات امنیتی كلیه دستگاه های اجرایی شهرستان در چهارچوب وظایف قانونی آن ها . 6- فراهم آوردن موجبات اجرای طرح ها و سیاست های عام امنیتی و انتظامی ، مصوبات مراجع قانونی ، دستورالعمل ها و ابلاغیه های امنیتی . 7- پیشنهاد تشكیل موقت یا دائم و یا انحلال رده انتظامی در سطح شهرستان در چهارچوب قوانین و دستورلعمل های مربوطه . 8- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی ، گذرنامه و وظیفه عمومی . 9- جلوگیری از هر گونه تردد و نقل و انتقالات غیر مجاز در چهارچوب سیاست ها و خط مشی های مصوب . 10- برنامه ریزی ، هدایت وایجاد هماهنگی های لازم در خصوص مبارزه با مواد مخدر ، قاچاق سلاح ، مواد منفجره ، كالا و ارز . 11- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به تردد ، اقامت ، تابعیت ، استملاك و سایر امور مربوط به اتباع و نمایندگی های خارجی ، پناهندگان ، معاودین ، مهاجرین و آوارگان . 12- فراهم آوردن موجبات تشكل و تقویت شوراهای اسلامی به منظور جلب مشاركت همه جانبه مردم شهرستان در امور مشاركت پذیر و سازماندهی مطلوب آن و اعمال نظارت بر شوراهای فوق در چهارچوب قوانین ومقررات مربوطه 13- تشكیل و هدایت شوراهایی كه مسئولیت آن ها بر عهده فرماندار می باشد و رعایت تصمیمات متخذه شوراهای مذكور طبق قوانین ومقررات مربوطه . 14- ایجاد زمینه های لازم برای تاسیس و توسعه مجامع و تشكل های گوناگون فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و تخصصی و نظارت بر فعالیت های آن ها به منظور گسترش مشاركت های مردمی در همه زمینه ها و نهادینه شدن آزادی های سیاسی و اجتماعی . 15- اجرا و نظارت بر همه پرسی و كلیه انتخاب هایی كه به موجب قانون برگزار می گردد . 16- انجام مطالعات و ارائه پیشنهادات در خصوص تقسیمات كشوری . 17- نظارت بر حسن اجرای امور مربوط به ثبت احوال . 18- ایجاد زمینه مناسب جهت رشد و ارتقاء فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی بانوان و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های ذی ربط و نظارت بر فعالیت آن ها . 19- فراهم آوردن زمینه های مناسب برای رشد و پیشرفت و گسترش آموزش و پرورش ، ورزش همگانی ، بهداشت عمومی ، آموزش عالی و تحقیقات . 20- حفظ و حراست از ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و گسترش فرهنگ اصیل اسلامی . 21- هدایت و هماهنگی اقدامات مربوط به پیشگیری از منكرات و مفاسد اجتماعی . 22- فراهم اوردن زمینه های عدالت اجتماعی و فقر زدایی . 23- اتخاذ تدابیر و اعمال هماهنگی لازم به منظور پیشگیری ، كنترل و مهار بحران های ناشی از حوادث و بلایای طبیعی از قبیل سیل و زلزله . 24- نظارت بر امور ایثارگران و خانواده های معظم شهدا ء . 25- هاهنگی و نظارت بر مسائل رفاهی كاركنان دولتی و هماهنگ نمودن امور رفاهی آنان . 26- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات . 27- نظارت و بازرسی از كلیه ارگان های دولتی اعم از ادارات و موسسات و شركت های دولتی و سایر دستگاه هائی كه به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می كنند و نیز نهادهای انقلاب اسلامی ، نیروی انتظامی ، شوراهای اسلامی شهر و روستا ،‌شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی به جز مواردی كه به حكم قانون مستثنی شده باشد و همچنین مراقبت در رفتار و اعمال كلیه كاركنان ارگان های مذكور . 28- ارزشیابی عملكرد مدیران بر اساس مصوبات و دستورالعمل های مراجع ذی صلاح . 29- فراهم آوردن زمینه همكاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های دستگاه های دولتی ، سازمان های محلی ، نهادهای انقلاب اسلامی ، شوراهای محلی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه . 30- نظارت و مراقبت در اجرای برنامه های عمرانی (ملی ، استانی ) و در صورت لزوم دادن تذكر به مسئولین اجرایی و یا اعلام مراتب به سازمان و اداره كل مربوطه در جهت رفع نواقص احتمالی . 31- نظارت بر حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط زیست و استفاده بهینه از منابع و امكانات بالقوه و موجود شهرستان . 32- شناسایی استعدادهای منطقه و تعیین نیازمندی های شهرستان و تصمیم گیری ، هماهنگی و هدایت برنامه ریزی و درخواست بودجه برای شهرستان با تاكید بر اولویت های توسعه منطقه در چهارچوب سیاست ها و راهبردهای توسعه ملی . 33- هدایت و هماهنگی فعللیت های بانكی و تعیین اولویت ها در اعطای تسهیلات تكلیفی بانكی در چهارچوب سیاست ها و برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی كشور و تشویق سرمایه گذاران از طریق تشكیل موسسات اعتباری غیر دولتی و جذب سرمایه های محل و سوق دادن آن ها به سمت فعالیت های تولیدی و عمرانی . 34- اجرای سایر وظایفی كه در شهرستان از طریق مراجع ذی صلاح بر عهده فرماندار محول می گردد مانند طرح ملی آمارگیری ، سرشماری و آمارگیری كارگاهی ، ریشه كنی فلج اطفال و ... 35- نصب مدیران شهرستان و مسئولین نهادهای انقلاب اسلامی ، فرمانده انتظامی و نماینده صدا و سیما توسط مدیران كل با هماهنگی فرماندار صورت می گیرد . 36- چنانچه بین فرماندار و مدیر كل یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی استان در خصوص نصب روسا و مسئولین ادارات شهرستان اختلاف نظر وجود داشته باشد به منظور حل اختلاف ، هیاتی مركب از استاندار به عنوان نماینده رئیس جمهور ، مدیر كل و یا رئیس سازمان ذی ربط و فرماندار شهرستان مربوطه تشكیل و اتخاذ تصمیم خواهند نمود 37- عزل و تغییر روسا و مسئولین ادارت و شهرستان توسط مقام های مجاز دستگاه های ذی ربط با اطلاع فرماندار صورت می گیرد . 38- كلیه روسای ادارات و یا بالاترین مقام اجرایی در شهرستان و فرمانده منطقه انتظامی موظفند عدم حضور خود را در محل خدمت به اطلاع فرماندار برسانند و جانشین موقت خود را به وی معرفی نمایند . 39- در مواردی كه فرماندار حضور رئیس اداره ای را در شهرستان در زمان معین ضروری بداند ، مدیر یا رئیس اداره موظف است از مرخصی یا ماموریت در ان زمان صرف نظر نموده و در محل خدمت حضور یابد . 40- فرماندار می تواند در اجرای وظایف واحدهای اجرایی در شهرستان كه به نحوی با برنامه های توسعه و سیاست های عمومی و مسائل امنیتی و آرامش عمومی مرتبط است و همچنین ایجاد هماهنگی بین واحدهای مذكور و استفاده بهینه از امكانات آن ها با رعایت قوانین و مقررات مبادرت به تهیه و ابلاغ دستور العمل های اجرایی نماید . 41- كلیه واحدهای قضایی در شهرستان موظفند در خصوص مسائلی كه به نحوی با آرامش و امنیت عمومی شهرستان مرتبط می باشد ، هماهنگی های لازم را با فرماندار معمول دارند ،‌ آئین نامه اجرایی در این رابطه توسط امور اداری و استخدامی كشور با همكاری وزارت كشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید . 42- كلیه دستگاه های اجرایی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند كه فرماندار از ماموریت های سازمانی و اقدامات به عمل آمده و آخرین دستورالعمل ها و ضوابط و بخش نامه های صادره آگاهی داشته باشد . 43- كلیه شوراها ، ستادها و مجامعی كه برای هماهنگی انجام وظایف دستگاه ها اجرایی در شهرستان طبق قوانین و مقررات تشكیل می گردد زیر نظر فرماندار فعالیت خواهند نمود . 44- واحدهای اجرایی شهرستان موظف به ارائه گزارش عملكرد دوره ای خویش به فرماندار می باشند . فرماندار می تواند در صورت لزوم حسب مورد خارج از دوره مزبور نیز از واحدهای شهرستانی گزارش امورمربوطه را دریافت نماید . 45- به منظور فراهم ساختن زمینه مناسب جهت هماهنگی بین فعالیت های مختلف و افزایش قابلیت ها ، كارایی دستگاه های اجرایی و تحقق سیاست های عمومی و برنامه های توسعه در شهرستان شورای اداری شهرستان به ریاست فرماندار تشكیل می گردد . تركیب ، وظایف ، اختیارات و نحوه كار شورای مزبور بر اساس آئین نامه ای خواهد بود كه توسط سازمان امور اداری و استخدامی كشور با همكاری وزارت كشور تهیه و به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید . 46- انجام مراسم تشریفات (استقبال ، پذیرایی ، مشایعت ) از مقامات عالی رتبه داخلی و خارجی كه رسما به شهرستان سفر می نمایند به عهده فرماندار می باشد . معاونت   معاون فرماندار علاوه بر این كه در غیاب فرماندار مسئولیت های ایشان را دارا می باشد و بر عملكرد واحدهای فرمانداری نیز جهت حسن اجرای امور به صورت مستمر نظارت خواهد داشت در زمینه های زیر نیز اقدام و پیگیری می نماید . الف ) نظارت و بازرسی : 1-       تشكیل جلسات ماهانه با هماهنگی فرماندار 2-       نظارت بر عملكرد ادارات شهرستان 3-       اعمال نظارت ویژه بر عملكرد كمیته های اجرایی آرد و نان و حوادث غیر مترقبه 4-       تماس های حضوری و تلفنی با مسئولین شهرستان جهت اطلاع از نحوه كار آنان 5-       ایجاد هماهنگی بین ادارت و بخش داری های تابعه 6-       پیگیری عملكرد كلیه دستگاه های اجرایی و بررسی كیفیت و كمیت كار آن ها 7-       دبیر جلسه شورای اداری 8-       پیگیری امور مربوط به ارزشیابی سالانه مسئولین ادارات و كاركنان فرمانداری ب ) امور اجتماعی : 1- جلب اعتماد مردم به مسئولین از طریق ارتباط مستقیم و مستمر با آنان 2- پیگیری تقاضاهای مردم از ادارات و دادن تذكرات لازم در جلات به مسئولین جهت برخورد صحیح با مردم 3- برگزاری ملاقات های عمومی در شهر و روستا با هماهنگی فماندار 4- تشكیل جلسات مختلف و پیگیری مصوبات آن ها ج ) امور اقتصادی : 1-       ایجاد انگیزه و اطمینان برای سرمایه گذاری به منظور ایجاد كارخانجات و واحدهای زیر بنایی . 2-       بررسی طرح های پیشنهادی ادارت در شورای برنامه ریزی شهرتان و اقدام مقتضی 3-       تلاش در ایجاد شركت های تعاونی و پیگیری استقرار دستگاه های مختلف اعم از مولد انرژی و ... در شهرستان د ) مسائل فرهنگی و آموزشی : 1-       اعمال سیاست های عمومی دولت در زمینه مسائل فرهنگی 2-       تشكیل جلسات مربوطه در این راستا 3-       پیگیری ایجاد مراكز علمی و آموزش عالی در شهرستان به منظور ارتقاء سطح فرهنگی منطقه با هماهنگی فرماندار 4-       پیگیری مسائل مربوط به جوانان ، اشتغال و آموزش برنامه های تفریحی و ... 5-       پیگیری و اقدامات لازم در خصوص سایر امور محوله از جانب استان و مافوق بالا بخشداری ها   الف ) امور سیاسی و انتظامی بخش : 1-       اجرای سیاست های عمومی دولت و استقرار امنیت در سطح بخش 2-       جمع آوری اخبار و شایعات منطقه و گزارش موارد مهم به فرمانداری 3-       شناسایی اوضاع اجتماعی و سیاسی و ریشه یابی عوامل احتمالی ناامنی ها در بخش 4-       شركت در جلسه شورای تامین و ارائه پیشنهادات لازم در صورت دعوت فرماندار ب ) امور نظارت و بازرسی 1-       اعمال نظارت بر مسائل سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی بخش 2-       سركشی از روستاها و بررسی مشكلات و ایجاد هماهنگی در جهت رفع آن ها با همكاری شوراهای اسلامی 3-       موظف ساختن دهداران به حضور در روستاها و تشویق مشاركت عمومی در جهت سیاست های نظام جمهوری اسلامی در تمامی ابعاد . 4-       نظارت عالیه بر توزیع ارزاق عمومی در سطح بخش ج ) امور اقتصادی و فرهنگی بخش : 1-       پیگیری جذب اعتبارات تخصیصی برای طرح های عمرانی ، فرهنگی و اقتصادی بخش 2-       تشویق مردم برای اجرای طرح های عمرانی ، فرهنگی و اجتماعی در سطح بخش 3-       بازدید از پروژه های عمرانی سطح بخش و ارسال گزارش ماهانه به فرمانداری 4-       پیگیری طرح های فرهنگی و بسیج سواد آموزی در سطح بخش 5-       اقدام در جهت حل معضلات مربوط به تربیت بدنی در سطح بخش د ) امور اجتماعی : 1-    رسیدگی به امور ایثارگران ، خانواده معظم شهداء و آزادگان و سركشی از خانواده های مستمند و محروم بخش . 2-    تشكیل جلسات عمومی در روستاها و استماع نقطه نظرات اهالی ، بهداشت و ستاد حوادث غیر مترقبه . 3-    پیگیری و حل اعترافات موردی در سطح بخش 4-    دست یابی به اطلاعات كامل از مسائل فرهنگی اهالی بخش 5-    برقراری ارتباط نزدیك با مئولین بخش 6-    تنظیم گزارش ماهانه از اوضاع عمومی بخش 7-    برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی ، مجلس خبرگان و شوراهای اسلامی رروستا و بخش 8-    بررسی نیازها و مشكلات روستائیان 9-    انجام و پیگیری سایر امور محوله از جانب مافوق بالا دفتر فرماندار   1-       تنظیم اوقات ملاقات و ارتباط تلفنی با توجه به اولویت ها و با هماهنگی مدیر واحد 2-       پاسخگویی و احترام نسبت به مراجعان و همكاران 3-       راهنمایی ارباب رجوع 4-       جلوگیری از اعمال تبعیض در بین مراجعان 5-       رعایت اولویت ها در تنظیم جلسات 6-       پیگیری نامه ها تا حصول نتیجه 7-       ارجاع كارها قبل از وقت اداری به واحدها 8-       در جریان قرار دادن فرماندار از وقایع مهم 9-       دسته بندی و مرتب كردن نامه ها و تحویل به فرماندار و معاونت 10-  انجام سایر امور محوله از جانب مافوق بالا دبیر تعزیرات آرد و نان   1-       انجام كلیه موارد مربوط به دبیر خانه تعزیرات و نظارت بر توزیع آرد در سطح خبازی ها 2-       پیگیری امور مربوط به ارد خانه پز روستایی 3-       تهیه گزارش در خصوص میزان آرد توزیعی در شهرستان 4-       نظارت بر كار خبازی ها و كشف و ضبط گندم – ارد – سبوس خارج از شبكه 5-       طرح مشكلات و تخلفات خبازی ها در جلسات تعزیرات آرد و نان و تهیه صورتجلسات 6-       تهیه وسایل و تجهیزات مورد نیاز تعزیرات 7-       كنترل كار بازرسان آرد و نان به صورت مداوم 8-       انجام سایر امور محوله از جانب مافوق بالا حراست   1-       پیگیری در مورد صدور كارت شناسایی و تردد جهت پرسنل 2-       برقراری كشیك حفاظتی جهت انجام امور اداری 3-       انجام اقدامات لازم به منظور آموزش حراستی 4-       هماهنگی با حراست استانداری 5-       همكاری و پیگیری در زمینه تهیه برنامه ارزشیابی سالانه كاركنان 6-       جمع آوری اطلاعات در خصوص كاركنانی كه خدمت و ارزیابی كار آنان برجسته و یا ضعیف تشخیص داده شده است 7-       بررسی و پیگیری و اعلام صلاحیت حفاظتی در مورد داوطلبین اشتغال ، انتقال ، ماموریت و متقاضیان سلاح 8-       اقدام لازم به منظور پیشگیری از امكان نقض مقررات حراستی و رسیدگی به موارد نقض شده 9-       تنظیم سیستم مناسب جهت حراست و نگهداری از پرسنل و تاسیسات و كنترل ورود و خروج كاركنان و نظارت بر عملكرد آنان در پاسخگویی به مراجعات روزانه مردم در جهت رعایت مقررات 10-  انجام كلیه امور محرمانه مربوط به دستگاه ها 11-  سركشی از ادارات سطح شهرستان و ارائه مشكلات و نارسایی ها به مافوق 12-  شركت در جلسات مختلف شهرستان و استان و ارائه گزارش به مافوق 13-  تشكیل جلسات مسئولین دوایر فرمانداری و بخشداری ها بالا دفتر سیاسی   1-       انجام امور مربوط به تلكس ، فاكس ، بی سیم و تلفن 2-       بررسی نامه ها و مطالب و انتقادهایی كه از جانب نمایندگان مجلس مطرح و یا مكاتبه می شود 3-       طرح و تعقیب دعاوی كیفری مربوط به فرمانداری 4-       رسیدگی و نظارت بر امور مربوط به اتباع و مهاجرین خارجی 5-       بررسی و پیشنهاد طرح های لازم به فرماندار جهت طرح در شورای تامین 6-       رسیدگی به موارد ارجاع شده از سوی فرماندار و معاونت 7-       مطالعه و بررسی و اتخاذ تدابیر عملی به منظور ایجاد و سازماندهی نیروی انتظامی و تجهیز و تقویت آن 8-       پیش بینی های لازم برای تشكیل جلسه مربوط به كشف و جمع آوری اسلحه و مهمات و وسایل ارتباط جمعی غیر مجاز (بی سیم و ...) 9-       مراقبت در حسن اجرای مقررات وظیفه عمومی 10-  پیگیری امور مربوط به تابعیت و شناسنامه و طرح نتیجه در جلسه شورای تامین 11-  جمع آوری اخبار و شایعه منطقه و گزارش به مافوق 12-  تنظیم گزارش و جمع آوری اطلاعات سیاسی انتظامی و اجتماعی در مورد مشكلات و نارسایی ها و تنش های قومی ، طایفه ای و كارگری و غیره 13-  كسب اخبار و اطلاعات در مورد عملكرد پاسگاه های انتظامی و ارائه راه ها و پیشنهادات در این خصوص 14-  تهیه صورتجلسات شورای تامین شهرستان و پیگیری مصوبات مربوطه 15-  تهیه صورتجلسات كمیسیون قاچاق ، سرقت و كمیته امنیتی انتخابات و پیگیری مصوبات مربوطه 16-  ارائه پیشنهادات و راه حل های ممكن در جهت رفع مشكلات اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی و امنیتی 17-  تشكیل جلسه كمیسیون مواد مخدر و پیگیری مصوبات 18-  پیگیری امور مربوط به تشكل های سیاسی 19-  جمع بندی و شناسایی وقایع شهرستان و انعكاس به فرماندار و ... 20-  انجام سایر امور محوله از جانب مافوق بالا روابط عمومی و ارزیابی عملكرد و پاسخگویی به شكایات   1-       جمع آوری و تمركز اطلاعات و اخبار مربوط به فرمانداری 2-       بررسی و تجزیه و تحلیل مطالب منتشر شده در رسانه های گروهی در ارتباط با فرمانداری 3-       ترتیب برنامه های مصاحبه مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی فرماندار و دیگر مسئولین 4-       همكاری در برگزاری سمینارها و گردهمایی های متشكله توسط فرمانداری و تهیه گزارش های سمعی و بصری و انعكاس آن از طریق رسانه های گروهی و هماهنگی در این قبیل موراد با رسانه ها 5-       ارتباط مستقیم با روابط عمومی استانداری و ادارات 6-       همكاری مستمر در برگزاری مراسم مذهبی و برپایی نماز جماعت و تعظیم شعائر اسلامی 7-       انجام امور انتشاراتی و چاپی فرمانداری 8-       ایجاد و اداره آرشیو اطلاعاتی ، نوار ، فیلم و روزنامه 9-       در صورت تامین اعتبار اداره كتابخانه فرمانداری 10-  همكاری در امر مراسم استقبال و بدرقه مهمانان 11-  انجام امور سمعی و بصری فرمانداری 12-  تهیه مقدمات جلسات و دعوت از اعضاء حسب دستور مقام مافوق 13-  ارائه تحلیل و گزارش نهایی برای مراسم و بیان مشكلات احتمالی و نقاط ضعف و قوت به مقام مافوق 14-  تهیه گزارش از مشكلات شهرستان با همكاری دستگاه های اجرایی و ارائه به مافوق 15-  حضور در میان جامعه شهری و روستایی و آگاهی از مشكلات فصلی و دائمی مناطق مختلف شهرستان و ارائه گزارش به مافوق 16-  حضور در جلسات و مسابقات فرهنگی و ورزشی شهرستان به منظور آگاهی از برنامه ها و تهیه گزارش و ارائه به مافوق 17-  ارسال اخبار و گزارشات شهرستان به استان حسب دستور مقام مافوق 18-  همكاری در زمینه تشكیل جلسات شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان 19-  تهیه بولتن و جمع بندی سالانه گزارشات مربوط به برنامه های شهرستان در ابعاد مختلف 20-  انجام سایر امور محوله از جانب مافوق بالا ارزیابی عملكرد   1-       همكاری در تهیه و تدوین شاخص های اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملكرد دستگاه اجرایی و موسسات و سازمان های وابسته به آن 2-       اجرای دستورالعمل های ارزیابی عملكرد و تكمیل فرم های مربوط و تهیه مستندات لازم 3-       احصاء فرم های تكمیل شده و مستندات آن ها و ارائه به شورای تحول اداری یا كمیسیون تحول اداری دستگاه 4-       همكاری و هماهنگی با شورای (یا كمیسیون) تحول اداری دستگاه به منظور تعیین و تایید امتیازات 5-       بررسی برگه های تكمیل شده و تایید آن ها بر اساس عملكرد واقعی توسط شورای (یا كمیسیون) تحول اداری 6-       پیگیری و اجرای ارزیابی عملكرد دستگاه اجرایی ، موسسات و شركت های دولتی وابسته تهیه گزارش تحلیلی از نتایج ارزیابی و ارائه آن به سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور در مقاطع زمانی تعیین شده 7-       نظارت بر حسن اجرای برنامه های ارزیابی عملكرد در دستگاه اجرایی ، موسسات و شركت های دولتی وابسته و تحلیل ارزیابی های انجام شده و ارائه پیشنهادهای لازم 8-       انجام مطالعات و تحقیقات لازم در رابطه با برنامه های عملكرد و شاخص های مورد عمل در دستگاه اجرایی و ارائه پیشنهادهای لازم 9-       انجام سایر اموری كه در چارچوب برنامه های ارزیابی عملكرد دستگاه از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور ارجاع می گردد 10-  دریافت برگه های تكمیل شده توسط مدیران مسئول و مجریان دستگاه ذی ربط و تلفیق آن ها و ارسال جهت تصویب به مراجع ذی ربط بالا وظایف بازرسی   1-       تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی مستمر ، دوره ای و یا موردی از واحدهای ملی و استانی برای سنجش میزان «مطابقت عمل و عملكرد» اقدام كنندگان با اهداف ، برنامه ها ، دستورالعمل ها و ضوابط و شاخص های مورد ارزیابی دستگاه 2-       بازرسی از عملكرد مدیران و كاركنان و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران و كاركنان با ارباب رجوع 3-       تهیه گزارشات نوبه ای در فواصل ماهانه ، سه ماهه ، شش ماهه ، نه ماهه و سالانه برای اطلاع وزیر و بالاترین مقام اجرایی دستگاه از عملكرد واحدهای مختلف 4-       برقراری ارتباط با سازمان بازرسی كل كشور و ایفای وظیفه مندرج در ماده 12 قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور، كمیسیون اصول 88 و 90 مجلس شورای اسلامی و واحدهای نظر سنجی دستگاه ها و رسانه های جمعی و مطبوعات 5-       تجزیه و تحلیل عملكرد واحدها ، مدیریت ها و كاركنان بر اساس بازرسی های انجام شده 6-       كشف مفاسد اداری از طریق بازرسی های آشكار و پنهان و ارائه گزارشات لازم به مدیران ذی ربط و بالاترین مقام اجرایی دستگاه 7-       آموزش و توانمندسازی مستمر بازرسان با همكاری واحد آموزش دستگاه 8-       اعلام نظر در مورد میزان رضایت مردم از عملكرد كاركنان و مدیران به واحد امور اداری برای اعمال در وضعیت و مزایای استخدامی آنها در چارچوب قوانین و مقررات ذی ربط بالا وظایف پاسخگویی به شكایات   1-       دریافت شكایات حضوری و مكتوب مردم (مراجعین) از واحدها و كاركنان دستگاه 2-       بررسی و تحقیق پیرامون صحت یا سقم موضوع شكایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاكی 3-       بررسی و پاسخگویی در خصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی از قبیل نهاد ریاست جمهوری و سازمان بازرسی كل كشور 4-       پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شكایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شاكیان 5-       جمع بندی شكایات در مقاطع سه ماهه و تجزیه و تحلیل علل بروز شكایات و ارائه گزارش برای بالاترین مقام اجرایی دستگاه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور به گونه ای كه موجب كاهش شكایات مردمی گردد 6-       پیگیری از نتایج گزارش های تهیه شده 7-       پیگیری برای ارسال پاسخ به شاكیان بالا كارشناس اداری و مالی   1-       نگاهداری و تنظیم اعتبارات و اظهار نظر در خصوص طرح های مالی و انجام امور بانكی 2-       تنظیم صورت تعهدات و دیون و تهیه دفاتر مربوط به حساب های بانكی و كنترل صورتحساب و مراقبت از اسناد هزینه ها 3-       همكاری و ارائه گزارش در خصوص تهیه بودجه 4-       تهیه لیست حقوق و مزایای كاركنان و ... پرداخت هزینه های مستمر و دادن تنخواه به كارپرداز 5-       اقدام در جهت رفع مشكلات فرمانداری و بخشداری ها و اقدام در خصوص مطالبات و پرداخت دیون 6-       مراقبت در انجام امور پرسنلی و اداری و پیگیری در زمینه صدور احكام استخدامی كاركنان و پرونده های استخدامی و داوطلبان استخدام 7-       اقدام در مورد دفتر هیات تخلفات اداری و ابلاغ و اقدام در اجرای احكام و رسیدگی در مورد دعاوی استخدامی 8-       رسیدگی و اقدام در مورد بازنشستگان 9-       انجام امور مربوط به انتقالات 10-  پیگیری احكام مربوط به برقراری مزایای مستمر و غیر مستمر 11-  پیگیری ترفیعات و تغییر گروه سالانه كاركنان به كمك واحدهای فرمانداری 12-  بررسی در مورد حائزین شرایط برای انتصاب به پست های بلا تصدی و ارائه پیشنهادهای لازم 13-  رسیدگی به حساب های تنظیمی واحدها و بخشداری ها 14-  ابلاغ قوانین و تصویب نامه ها و آیین نامه ها و اساسنامه های مصوب به واحدها 15-  رسیدگی به كلیه امور ساختمانی و تعمیراتی و تحویل گرفتن كارهای انجام شده طبق قرارداد 16-  تهیه و تنظیم نمونه های مكاتباتی 17-  نظارت بر نحوه انجام وظیفه نیروهای خدماتی 18-  تنظیم احتیاجات پرسنلی سالانه و.احدها و نیازمندی های فرمانداری و بخشداری ها 19-  تهیه اطلاعات و آمارهای پرسنلی 20-  انجام بررسی های لازم در زمینه چگونگی تامین رفاه كاركنان 21-  تهیه و تنظیم امور مربوط به بیمه بهداشتی و درمانی كاركنان 22-  مراقبت در حفظ ابزار و لوازمی كه در انبار نگهداری می شود 23-  پیشنهاد پست های جدید به تناسب كارهای جدید 24-  تهیه و تنظیم گزارشات آمار و اطلاعات مورد درخواست استانداری در زمینه امور اداری و اموال فرمانداری 25-  تهیه لیست كشیك كاركنان 26-  معرفی كاركنان جهت شركت در كلاس های توجیهی و آموزش كوتاه مدت 27-  تشكیل جلسات شورای كاركنان و پیگیری مصوبات 28-  امور مربوط به نقلیه فرمانداری و پیگیری تجهیزات و تاسیسات ادارذی و پیش بینی نیازمندی های سالانه 29-  نظارت بر حضور و غیاب كاركنان 30-  اقدام لازم در جهت تعمیر وسایل و لوازم اداری 31-  انجام سایر امور محوله از جانب مافوق بالا امور اجتماعی و انتخابات   1-       بررسی و شناسایی خصوصیات فرهنگی ، اجتماعی شهرستان 2-       تعیین اولویت ها و نیازمندی های اجتماعی و فرهنگی منطقه 3-       تحقیق پیرامون مسائل و مشكلات و آسیب های اجتماعی و ارائه راه حل های مناسب برای رفع آن ها 4-       بررسی و ریشه یابی عوامل ناهنجاری ها و آفات اجتماعی 5-       ایجاد هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای طرح های مبارزه با منكرات و مفاسد اجتماعی 6-       بررسی و ایجاد هماهنگی در تحقیقات و تبلیغات مربوط به مبارزه با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر 7-       بررسی شكایات و اعتراضات نسبت به مصوبات شوراها و نیز تخلفات و انحرافات شوراها 8-       پیگیری امور مربوط به آموزش اعضاء شوراهای اسلامی 9-       برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی و پیش بینی های لازم به منظور انجام امر انتخابات 10-  برآورد اعتبارات ، نیروی انسانی و مسائل و لوازم مورد نیاز انتخابات 11-  تهیه شناسنامه انتخاباتی 12-  شناسایی و پیشنهاد افراد واجد شرایط جهت اعمال بازرسی و كنترل انتخابات به فرماندار 13-  استخراج نتایج آمارهای مربوط به هر انتخابات و تجزیه و تحلیل آن ها و تهیه گزارشات لازم 14-  تكمیل پرونده های انتخاباتی و ارسال آن ها به استان 15-  مطالعه و بررسی و انجام امور مربوط به تقسیمات كشوری در شهرستان 16-  مطالعه لازم در خصوص امور مربوط به نام گذاری محلات شهر و تقسیمات كشوری 17-  تنظیم شناسنامه روستا حاوی اطلاعات مذكور و اولویت بندی روستا در راستای خدمات رسانی بهینه به مردم در ابعاد فرهنگی ، آموزشی ،‌خدماتی و بهداشتی 18-  تهیه گزارش از كارهای انجام شده در روستاها و پیگیری مشكلات ارباب رجوع در شهرستان تا حصول نتیجه 19-  پیگیری و مكاتبه در خصوص امور مربوط به شوراهای اسلامی شهر و روستا 20-  دبیر جلسات شورای اجتماعی ، شورای بهداشت ،‌شورای پشتیبانی سواد آموزی ، كمیته امور بانوان و جوانان پیگیری مصوبات شورای اداری و سایر جلسات 21-  انجام سایر امور محوله از جانب مافوق بالا دایره عمران   1-       تشخیص نیازمندی های عمرانی شهرستان در چهارچوب مسئولیت های وزارت كشور و تعیین اولویت ها به منظور فراهم نمودن موجبات اجرای آن ها 2-       بررسی و مطالعه و همكاری در خصوص طرح های هادی و جامع شهرستان 3-       هماهنگی و همكاری لازم در خصوص امور شهرداری و نظارت بر كارهای شهرداری 4-       مطالعه و ارائه پیشنهاد در خصوص برنامه های مدیریت و برنامه ریزی استان جهت تامین اعتبار 5-       تماس با سازمان مدیریت و سایر دستگاه ها برای تصویب و اجرای طرح ها 6-       همكاری با مسئولین ادارات در مراحل مختلف پیاده نمودن طرح ها 7-       كنترل و بررسی اعتبارات عمرانی شهرداری و ... 8-       گزارش پیشرفت عملیات عمرانی حوزه شهرستان و بررسی علل تاخیر در اجرای پروژه ها 9-       بازدید به هنگام و نظارت دقیق بر پروژه ها و طرح های عمرانی و در صورت لزوم پیگیری در جهت دریافت اعتبارات 10-  نظارت و پیگیری لازم در زمینه تامین مصالح مورد نیاز پروژه های عمرانی و همكاری با كارشناس دفتر فنی استانداری در رابطه با امور عمرانی شهر 11-  ارائه به موقع فرم مربوط به نواقص پروژه هایی كه نقص دارند و كنترل میزان مصالح مصرف شده 12-  تشكیل جلسات شورای برنامه ریزی شهرستان و پیگیری مصوبات 13-  پیگیری امور مربوط به منازل سازمانی 14-  بررسی طرح های عمرانی روستاها و شهرداری ها برای استفاده از اعتبارات وزارت كشور همچنین طرح هایی كه از محل اعتبارات عمرانی انجام می گیرد 15-  انجام سایر امور محوله از جانب مافوق بالا دفتر شهر و روستا   1-       مطالعه و بررسی وضع روستاها و شهرهای شهرستان از نظر تاسیسات و تسهیلات رفاهی به منظور شناخت و تعیین نیازهای مالی و خدماتی روستاها و شهرداری ها 2-       همكاری در زمینه برنامه ریزی عمرانی فرمانداری در رابطه با تهیه و تنظیم معیارها و ضوابط لازم برای تعیین اولویت های طرح های عمرانی در روستاها و شهرها 3-       بررسی در مورد منابع درآمد شهرداری به منظور ارائه خط مشی و اتخاذ روش های مناسب در جهت ارتقاء سطح درآمد شهرداری و خودكفای آن ها 4-       بازرسی از خدمات عمومی در سطح شهر و روستا و تهیه گزارش های ماهانه جهت مراجع ذی ربط 5-       تعیین اولویت ها از نظر مبارزه با خطرات ناشی از سیل برای تخصیص اعتبارات 6-       بررسی نیازهای مالی شهرداری ها و انجام امور مربوط به حسابرسی آن ها 7-       نظارت بر كار شهرداری و مراقبت در امور راهنمایی و رانندگی و اتوبوسرانی و تاكسیرانی و شركت حمل و نقل 8-       انجام امور مربوط به بخش كشاورزی ، صنایع ، ترافیك ، اصناف ، كمیسیون نظارت ، تعزیرات حكومتی و تنظیم بازار 9-       پیگیری امور مربوط به سوخت رسانی در سطح شهرستان و سركشی و نظارت بر توزیع مواد سوختی توسط فروشندگان 10-  ارائه آمارها و جمع بندی نیازمندی های شهرستان اعم از شهر و روستا و پیگیری نارسایی ها از طریق ادارات شهرستان و استان 11-  جمع بندی توزیع مایحتاج و ارزاق عمومی وارده به شهرستان و پیگیری نارسایی ها و مشكلات موجود در این زمینه 12-  پیگیری امور مربوط به حوادث قهری و غیر مترقبه در سطح شهرستان 13-  جمع آوری آمار و امكانات رفاهی و خدماتی ، فرهنگی و بهداشتی شهرستان اعم از شهر و روستا 14-  آمار روستاهای فاقد آب و برق و جاده و مدرسه و مسجد 15-  تهیه گزارش از حوادث به منظور برآورد خسارت 16-  تهیه گزارش لازم در خصوص حمل و نقل شهری و روستایی 17-  رسیدگی به امور اصناف و اتحادیه های ذی ربط 18-  جمع آوری اطلاعات در خصوص وضعیت توزیع ارزاق عمومی در شهرستان (شهر و روستا) و انعكاس به مسئولین ذی ربط 19-  نظارت و مراقبت در امور مربوط مربوط به توزیع معادن شن و ماسه 20-  پیگیری امور مربوط به حفاری در سطح شهر 21-  بازدید از مناطق خسارت دیده به اتفاق اعضاء كمیته و در صورت لزوم پیگیری امور مربوط به خسارت 22-  تشكیل جلسه كمیته برفروبی و پیگیری مصوبات 23-  بررسی مصوبات شورای شهر 24-  دبیرخانه ماده 99 قانون شهرداریها وستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه 25-  پیگیری امورات مربوط به دهیاریهای شهرستان 26-  برگزاری جلسات کمیته تنظیم بازار ، تعزیرات حکومتی ، ستاد حوادث، سوخت ، کشاورزی ،شورای ترافیک ، شورای حفاظت از اراضی ملی ، ساخت و سازهای غیر مجاز ، کمیته حفاری 27-  انجام سایر امور محوله از جانب مافوق  
شرح وظایف فرماندار

وظایف و اختیارات فرماندار 

 • 1- فرمانداران در قلمرو ماموریت خویش به عنوان نماینده عالی دولت ، مسئولیت اجرای سیاست های عمومی كشور در ارتباط با وزارتخانه ها و موسسات و شركت های دولتی و سایر دستگاه هائی كه به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند ، نهادهای انقلاب اسلامی ، نیروهای انتظامی ، شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی را عهده دار خواهند بود . همچنین نیروهای انتظامی در چارچوب وظایفی كه در ارتباط با امنیت منطقه دارند ، تحت نظارت فرماندار عمل خواهند كرد . برابر تبصره 2 ماده 1 مصوبه یاد شده ، استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در برابر رئیس جمهور و هیات وزیران مسئول بوده و به عنوان نماینده وزیر كشور مسئولیت اجرای وظایف و اختیارات آن وزارت را در استان عهده دار خواهد بود و در مقابل وزیر كشور پاسخگوست و به همین ترتیب فرماندار نیز مسئولیتهای مذكور را در مقابل هیئت محترم دولت عهده دار می باشد .
 • 2- فرماندار مسئول برقراری و حفظ نظم و امنیت شهرستان است .
 • 3- هدایت و تشكیل مرتب جلسات شورای تامین و نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن .
 • 4- كلیه ارگان های عضو شورای تامین و سایر دستگاه های اجرایی شهرستان موظفند مصوبات شورای تامین و دستوات امنیتی فرماندار را اجرا نمایند و رویدادهای امنیتی و سیاسی را به فرماندار گزارش كنند . با متخلفین برابر رمقررات رفتار خواهد شد .
 • 5- پیش بینی و پیشگیری معضلات امنیتی شهرستان ، تعیین و تدوین اولویت ها و سیاست های امنیتی و تعیین حدود وظایف و اختیارات امنیتی كلیه دستگاه های اجرایی شهرستان در چهارچوب وظایف قانونی آن ها .
 • 6- فراهم آوردن موجبات اجرای طرح ها و سیاست های عام امنیتی و انتظامی ، مصوبات مراجع قانونی ، دستورالعمل ها و ابلاغیه های امنیتی .
 • 7- پیشنهاد تشكیل موقت یا دائم و یا انحلال رده انتظامی در سطح شهرستان در چهارچوب قوانین و دستورلعمل های مربوطه .
 • 8- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی ، گذرنامه و وظیفه عمومی .
 • 9- جلوگیری از هر گونه تردد و نقل و انتقالات غیر مجاز در چهارچوب سیاست ها و خط مشی های مصوب .
 • 10- برنامه ریزی ، هدایت وایجاد هماهنگی های لازم در خصوص مبارزه با مواد مخدر ، قاچاق سلاح ، مواد منفجره ، كالا و ارز .
 • 11- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به تردد ، اقامت ، تابعیت ، استملاك و سایر امور مربوط به اتباع و نمایندگی های خارجی ، پناهندگان ، معاودین ، مهاجرین و آوارگان .
 • 12- فراهم آوردن موجبات تشكل و تقویت شوراهای اسلامی به منظور جلب مشاركت همه جانبه مردم شهرستان در امور مشاركت پذیر و سازماندهی مطلوب آن و اعمال نظارت بر شوراهای فوق در چهارچوب قوانین ومقررات مربوطه
 • 13- تشكیل و هدایت شوراهایی كه مسئولیت آن ها بر عهده فرماندار می باشد و رعایت تصمیمات متخذه شوراهای مذكور طبق قوانین ومقررات مربوطه .
 • 14- ایجاد زمینه های لازم برای تاسیس و توسعه مجامع و تشكل های گوناگون فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و تخصصی و نظارت بر فعالیت های آن ها به منظور گسترش مشاركت های مردمی در همه زمینه ها و نهادینه شدن آزادی های سیاسی و اجتماعی .
 • 15- اجرا و نظارت بر همه پرسی و كلیه انتخاب هایی كه به موجب قانون برگزار می گردد .
 • 16- انجام مطالعات و ارائه پیشنهادات در خصوص تقسیمات كشوری .
 • 17- نظارت بر حسن اجرای امور مربوط به ثبت احوال .
 • 18- ایجاد زمینه مناسب جهت رشد و ارتقاء فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی بانوان و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های ذی ربط و نظارت بر فعالیت آن ها .
 • 19- فراهم آوردن زمینه های مناسب برای رشد و پیشرفت و گسترش آموزش و پرورش ، ورزش همگانی ، بهداشت عمومی ، آموزش عالی و تحقیقات .
 • 20- حفظ و حراست از ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و گسترش فرهنگ اصیل اسلامی .
 • 21- هدایت و هماهنگی اقدامات مربوط به پیشگیری از منكرات و مفاسد اجتماعی .
 • 22- فراهم اوردن زمینه های عدالت اجتماعی و فقر زدایی .
 • 23- اتخاذ تدابیر و اعمال هماهنگی لازم به منظور پیشگیری ، كنترل و مهار بحران های ناشی از حوادث و بلایای طبیعی از قبیل سیل و زلزله .
 • 24- نظارت بر امور ایثارگران و خانواده های معظم شهدا ء .
 • 25- هاهنگی و نظارت بر مسائل رفاهی كاركنان دولتی و هماهنگ نمودن امور رفاهی آنان .
 • 26- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات .
 • 27- نظارت و بازرسی از كلیه ارگان های دولتی اعم از ادارات و موسسات و شركت های دولتی و سایر دستگاه هائی كه به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می كنند و نیز نهادهای انقلاب اسلامی ، نیروی انتظامی ، شوراهای اسلامی شهر و روستا ،‌شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی به جز مواردی كه به حكم قانون مستثنی شده باشد و همچنین مراقبت در رفتار و اعمال كلیه كاركنان ارگان های مذكور .
 • 28- ارزشیابی عملكرد مدیران بر اساس مصوبات و دستورالعمل های مراجع ذی صلاح .
 • 29- فراهم آوردن زمینه همكاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های دستگاه های دولتی ، سازمان های محلی ، نهادهای انقلاب اسلامی ، شوراهای محلی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه .
 • 30- نظارت و مراقبت در اجرای برنامه های عمرانی (ملی ، استانی ) و در صورت لزوم دادن تذكر به مسئولین اجرایی و یا اعلام مراتب به سازمان و اداره كل مربوطه در جهت رفع نواقص احتمالی .
 • 31- نظارت بر حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط زیست و استفاده بهینه از منابع و امكانات بالقوه و موجود شهرستان .
 • 32- شناسایی استعدادهای منطقه و تعیین نیازمندی های شهرستان و تصمیم گیری ، هماهنگی و هدایت برنامه ریزی و درخواست بودجه برای شهرستان با تاكید بر اولویت های توسعه منطقه در چهارچوب سیاست ها و راهبردهای توسعه ملی .
 • 33- هدایت و هماهنگی فعللیت های بانكی و تعیین اولویت ها در اعطای تسهیلات تكلیفی بانكی در چهارچوب سیاست ها و برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی كشور و تشویق سرمایه گذاران از طریق تشكیل موسسات اعتباری غیر دولتی و جذب سرمایه های محل و سوق دادن آن ها به سمت فعالیت های تولیدی و عمرانی .
 • 34- اجرای سایر وظایفی كه در شهرستان از طریق مراجع ذی صلاح بر عهده فرماندار محول می گردد مانند طرح ملی آمارگیری ، سرشماری و آمارگیری كارگاهی ، ریشه كنی فلج اطفال و ...
 • 35- نصب مدیران شهرستان و مسئولین نهادهای انقلاب اسلامی ، فرمانده انتظامی و نماینده صدا و سیما توسط مدیران كل با هماهنگی فرماندار صورت می گیرد .
 • 36- چنانچه بین فرماندار و مدیر كل یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی استان در خصوص نصب روسا و مسئولین ادارات شهرستان اختلاف نظر وجود داشته باشد به منظور حل اختلاف ، هیاتی مركب از استاندار به عنوان نماینده رئیس جمهور ، مدیر كل و یا رئیس سازمان ذی ربط و فرماندار شهرستان مربوطه تشكیل و اتخاذ تصمیم خواهند نمود
 • 37- عزل و تغییر روسا و مسئولین ادارت و شهرستان توسط مقام های مجاز دستگاه های ذی ربط با اطلاع فرماندار صورت می گیرد .
 • 38- كلیه روسای ادارات و یا بالاترین مقام اجرایی در شهرستان و فرمانده منطقه انتظامی موظفند عدم حضور خود را در محل خدمت به اطلاع فرماندار برسانند و جانشین موقت خود را به وی معرفی نمایند .
 • 39- در مواردی كه فرماندار حضور رئیس اداره ای را در شهرستان در زمان معین ضروری بداند ، مدیر یا رئیس اداره موظف است از مرخصی یا ماموریت در ان زمان صرف نظر نموده و در محل خدمت حضور یابد .
 • 40- فرماندار می تواند در اجرای وظایف واحدهای اجرایی در شهرستان كه به نحوی با برنامه های توسعه و سیاست های عمومی و مسائل امنیتی و آرامش عمومی مرتبط است و همچنین ایجاد هماهنگی بین واحدهای مذكور و استفاده بهینه از امكانات آن ها با رعایت قوانین و مقررات مبادرت به تهیه و ابلاغ دستور العمل های اجرایی نماید .
 • 41- كلیه واحدهای قضایی در شهرستان موظفند در خصوص مسائلی كه به نحوی با آرامش و امنیت عمومی شهرستان مرتبط می باشد ، هماهنگی های لازم را با فرماندار معمول دارند ،‌ آئین نامه اجرایی در این رابطه توسط امور اداری و استخدامی كشور با همكاری وزارت كشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید .
 • 42- كلیه دستگاه های اجرایی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند كه فرماندار از ماموریت های سازمانی و اقدامات به عمل آمده و آخرین دستورالعمل ها و ضوابط و بخش نامه های صادره آگاهی داشته باشد .
 • 43- كلیه شوراها ، ستادها و مجامعی كه برای هماهنگی انجام وظایف دستگاه ها اجرایی در شهرستان طبق قوانین و مقررات تشكیل می گردد زیر نظر فرماندار فعالیت خواهند نمود .
 • 44- واحدهای اجرایی شهرستان موظف به ارائه گزارش عملكرد دوره ای خویش به فرماندار می باشند . فرماندار می تواند در صورت لزوم حسب مورد خارج از دوره مزبور نیز از واحدهای شهرستانی گزارش امورمربوطه را دریافت نماید .
 • 45- به منظور فراهم ساختن زمینه مناسب جهت هماهنگی بین فعالیت های مختلف و افزایش قابلیت ها ، كارایی دستگاه های اجرایی و تحقق سیاست های عمومی و برنامه های توسعه در شهرستان شورای اداری شهرستان به ریاست فرماندار تشكیل می گردد . تركیب ، وظایف ، اختیارات و نحوه كار شورای مزبور بر اساس آئین نامه ای خواهد بود كه توسط سازمان امور اداری و استخدامی كشور با همكاری وزارت كشور تهیه و به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید .
 • 46- انجام مراسم تشریفات (استقبال ، پذیرایی ، مشایعت ) از مقامات عالی رتبه داخلی و خارجی كه رسما به شهرستان سفر می نمایند به عهده فرماندار می باشد .
معاونت 
معاون فرماندار علاوه بر این كه در غیاب فرماندار مسئولیت های ایشان را دارا می باشد و بر عملكرد واحدهای فرمانداری نیز جهت حسن اجرای امور به صورت مستمر نظارت خواهد داشت در زمینه های زیر نیز اقدام و پیگیری می نماید .
الف ) نظارت و بازرسی :
1-      تشكیل جلسات ماهانه با هماهنگی فرماندار
2-      نظارت بر عملكرد ادارات شهرستان
3-      اعمال نظارت ویژه بر عملكرد كمیته های اجرایی آرد و نان و حوادث غیر مترقبه
4-      تماس های حضوری و تلفنی با مسئولین شهرستان جهت اطلاع از نحوه كار آنان
5-      ایجاد هماهنگی بین ادارت و بخش داری های تابعه
6-      پیگیری عملكرد كلیه دستگاه های اجرایی و بررسی كیفیت و كمیت كار آن ها
7-      دبیر جلسه شورای اداری
8-      پیگیری امور مربوط به ارزشیابی سالانه مسئولین ادارات و كاركنان فرمانداری
ب ) امور اجتماعی :
 • 1- جلب اعتماد مردم به مسئولین از طریق ارتباط مستقیم و مستمر با آنان
 • 2- پیگیری تقاضاهای مردم از ادارات و دادن تذكرات لازم در جلات به مسئولین جهت برخورد صحیح با مردم
 • 3- برگزاری ملاقات های عمومی در شهر و روستا با هماهنگی فماندار
 • 4- تشكیل جلسات مختلف و پیگیری مصوبات آن ها
ج ) امور اقتصادی :
1-      ایجاد انگیزه و اطمینان برای سرمایه گذاری به منظور ایجاد كارخانجات و واحدهای زیر بنایی .
2-      بررسی طرح های پیشنهادی ادارت در شورای برنامه ریزی شهرتان و اقدام مقتضی
3-      تلاش در ایجاد شركت های تعاونی و پیگیری استقرار دستگاه های مختلف اعم از مولد انرژی و ... در شهرستان
د ) مسائل فرهنگی و آموزشی :
1-      اعمال سیاست های عمومی دولت در زمینه مسائل فرهنگی
2-      تشكیل جلسات مربوطه در این راستا
3-      پیگیری ایجاد مراكز علمی و آموزش عالی در شهرستان به منظور ارتقاء سطح فرهنگی منطقه با هماهنگی فرماندار
4-      پیگیری مسائل مربوط به جوانان ، اشتغال و آموزش برنامه های تفریحی و ...
5-      پیگیری و اقدامات لازم در خصوص سایر امور محوله از جانب استان و مافوق
بخشداری ها 
الف ) امور سیاسی و انتظامی بخش :
1-      اجرای سیاست های عمومی دولت و استقرار امنیت در سطح بخش
2-      جمع آوری اخبار و شایعات منطقه و گزارش موارد مهم به فرمانداری
3-      شناسایی اوضاع اجتماعی و سیاسی و ریشه یابی عوامل احتمالی ناامنی ها در بخش
4-      شركت در جلسه شورای تامین و ارائه پیشنهادات لازم در صورت دعوت فرماندار
ب ) امور نظارت و بازرسی
1-      اعمال نظارت بر مسائل سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی بخش
2-      سركشی از روستاها و بررسی مشكلات و ایجاد هماهنگی در جهت رفع آن ها با همكاری شوراهای اسلامی
3-      موظف ساختن دهداران به حضور در روستاها و تشویق مشاركت عمومی در جهت سیاست های نظام جمهوری اسلامی در تمامی ابعاد .
4-      نظارت عالیه بر توزیع ارزاق عمومی در سطح بخش
ج ) امور اقتصادی و فرهنگی بخش :
1-      پیگیری جذب اعتبارات تخصیصی برای طرح های عمرانی ، فرهنگی و اقتصادی بخش
2-      تشویق مردم برای اجرای طرح های عمرانی ، فرهنگی و اجتماعی در سطح بخش
3-      بازدید از پروژه های عمرانی سطح بخش و ارسال گزارش ماهانه به فرمانداری
4-      پیگیری طرح های فرهنگی و بسیج سواد آموزی در سطح بخش
5-      اقدام در جهت حل معضلات مربوط به تربیت بدنی در سطح بخش
د ) امور اجتماعی :
1-   رسیدگی به امور ایثارگران ، خانواده معظم شهداء و آزادگان و سركشی از خانواده های مستمند و محروم بخش .
2-   تشكیل جلسات عمومی در روستاها و استماع نقطه نظرات اهالی ، بهداشت و ستاد حوادث غیر مترقبه .
3-   پیگیری و حل اعترافات موردی در سطح بخش
4-   دست یابی به اطلاعات كامل از مسائل فرهنگی اهالی بخش
5-   برقراری ارتباط نزدیك با مئولین بخش
6-   تنظیم گزارش ماهانه از اوضاع عمومی بخش
7-   برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی ، مجلس خبرگان و شوراهای اسلامی رروستا و بخش
8-   بررسی نیازها و مشكلات روستائیان
9-   انجام و پیگیری سایر امور محوله از جانب مافوق
دفتر فرماندار 
1-      تنظیم اوقات ملاقات و ارتباط تلفنی با توجه به اولویت ها و با هماهنگی مدیر واحد
2-      پاسخگویی و احترام نسبت به مراجعان و همكاران
3-      راهنمایی ارباب رجوع
4-      جلوگیری از اعمال تبعیض در بین مراجعان
5-      رعایت اولویت ها در تنظیم جلسات
6-      پیگیری نامه ها تا حصول نتیجه
7-      ارجاع كارها قبل از وقت اداری به واحدها
8-      در جریان قرار دادن فرماندار از وقایع مهم
9-      دسته بندی و مرتب كردن نامه ها و تحویل به فرماندار و معاونت
10- انجام سایر امور محوله از جانب مافوق
دبیر تعزیرات آرد و نان 
1-      انجام كلیه موارد مربوط به دبیر خانه تعزیرات و نظارت بر توزیع آرد در سطح خبازی ها
2-      پیگیری امور مربوط به ارد خانه پز روستایی
3-      تهیه گزارش در خصوص میزان آرد توزیعی در شهرستان
4-      نظارت بر كار خبازی ها و كشف و ضبط گندم – ارد – سبوس خارج از شبكه
5-      طرح مشكلات و تخلفات خبازی ها در جلسات تعزیرات آرد و نان و تهیه صورتجلسات
6-      تهیه وسایل و تجهیزات مورد نیاز تعزیرات
7-      كنترل كار بازرسان آرد و نان به صورت مداوم
8-      انجام سایر امور محوله از جانب مافوق
حراست 
1-      پیگیری در مورد صدور كارت شناسایی و تردد جهت پرسنل
2-      برقراری كشیك حفاظتی جهت انجام امور اداری
3-      انجام اقدامات لازم به منظور آموزش حراستی
4-      هماهنگی با حراست استانداری
5-      همكاری و پیگیری در زمینه تهیه برنامه ارزشیابی سالانه كاركنان
6-      جمع آوری اطلاعات در خصوص كاركنانی كه خدمت و ارزیابی كار آنان برجسته و یا ضعیف تشخیص داده شده است
7-      بررسی و پیگیری و اعلام صلاحیت حفاظتی در مورد داوطلبین اشتغال ، انتقال ، ماموریت و متقاضیان سلاح
8-      اقدام لازم به منظور پیشگیری از امكان نقض مقررات حراستی و رسیدگی به موارد نقض شده
9-      تنظیم سیستم مناسب جهت حراست و نگهداری از پرسنل و تاسیسات و كنترل ورود و خروج كاركنان و نظارت بر عملكرد آنان در پاسخگویی به مراجعات روزانه مردم در جهت رعایت مقررات
10- انجام كلیه امور محرمانه مربوط به دستگاه ها
11- سركشی از ادارات سطح شهرستان و ارائه مشكلات و نارسایی ها به مافوق
12- شركت در جلسات مختلف شهرستان و استان و ارائه گزارش به مافوق
13- تشكیل جلسات مسئولین دوایر فرمانداری و بخشداری ها
دفتر سیاسی 
1-      انجام امور مربوط به تلكس ، فاكس ، بی سیم و تلفن
2-      بررسی نامه ها و مطالب و انتقادهایی كه از جانب نمایندگان مجلس مطرح و یا مكاتبه می شود
3-      طرح و تعقیب دعاوی كیفری مربوط به فرمانداری
4-      رسیدگی و نظارت بر امور مربوط به اتباع و مهاجرین خارجی
5-      بررسی و پیشنهاد طرح های لازم به فرماندار جهت طرح در شورای تامین
6-      رسیدگی به موارد ارجاع شده از سوی فرماندار و معاونت
7-      مطالعه و بررسی و اتخاذ تدابیر عملی به منظور ایجاد و سازماندهی نیروی انتظامی و تجهیز و تقویت آن
8-      پیش بینی های لازم برای تشكیل جلسه مربوط به كشف و جمع آوری اسلحه و مهمات و وسایل ارتباط جمعی غیر مجاز (بی سیم و ...)
9-      مراقبت در حسن اجرای مقررات وظیفه عمومی
10- پیگیری امور مربوط به تابعیت و شناسنامه و طرح نتیجه در جلسه شورای تامین
11- جمع آوری اخبار و شایعه منطقه و گزارش به مافوق
12- تنظیم گزارش و جمع آوری اطلاعات سیاسی انتظامی و اجتماعی در مورد مشكلات و نارسایی ها و تنش های قومی ، طایفه ای و كارگری و غیره
13- كسب اخبار و اطلاعات در مورد عملكرد پاسگاه های انتظامی و ارائه راه ها و پیشنهادات در این خصوص
14- تهیه صورتجلسات شورای تامین شهرستان و پیگیری مصوبات مربوطه
15- تهیه صورتجلسات كمیسیون قاچاق ، سرقت و كمیته امنیتی انتخابات و پیگیری مصوبات مربوطه
16- ارائه پیشنهادات و راه حل های ممكن در جهت رفع مشكلات اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی و امنیتی
17- تشكیل جلسه كمیسیون مواد مخدر و پیگیری مصوبات
18- پیگیری امور مربوط به تشكل های سیاسی
19- جمع بندی و شناسایی وقایع شهرستان و انعكاس به فرماندار و ...
20- انجام سایر امور محوله از جانب مافوق
روابط عمومی و ارزیابی عملكرد و پاسخگویی به شكایات 
1-      جمع آوری و تمركز اطلاعات و اخبار مربوط به فرمانداری
2-      بررسی و تجزیه و تحلیل مطالب منتشر شده در رسانه های گروهی در ارتباط با فرمانداری
3-      ترتیب برنامه های مصاحبه مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی فرماندار و دیگر مسئولین
4-      همكاری در برگزاری سمینارها و گردهمایی های متشكله توسط فرمانداری و تهیه گزارش های سمعی و بصری و انعكاس آن از طریق رسانه های گروهی و هماهنگی در این قبیل موراد با رسانه ها
5-      ارتباط مستقیم با روابط عمومی استانداری و ادارات
6-      همكاری مستمر در برگزاری مراسم مذهبی و برپایی نماز جماعت و تعظیم شعائر اسلامی
7-      انجام امور انتشاراتی و چاپی فرمانداری
8-      ایجاد و اداره آرشیو اطلاعاتی ، نوار ، فیلم و روزنامه
9-      در صورت تامین اعتبار اداره كتابخانه فرمانداری
10- همكاری در امر مراسم استقبال و بدرقه مهمانان
11- انجام امور سمعی و بصری فرمانداری
12- تهیه مقدمات جلسات و دعوت از اعضاء حسب دستور مقام مافوق
13- ارائه تحلیل و گزارش نهایی برای مراسم و بیان مشكلات احتمالی و نقاط ضعف و قوت به مقام مافوق
14- تهیه گزارش از مشكلات شهرستان با همكاری دستگاه های اجرایی و ارائه به مافوق
15- حضور در میان جامعه شهری و روستایی و آگاهی از مشكلات فصلی و دائمی مناطق مختلف شهرستان و ارائه گزارش به مافوق
16- حضور در جلسات و مسابقات فرهنگی و ورزشی شهرستان به منظور آگاهی از برنامه ها و تهیه گزارش و ارائه به مافوق
17- ارسال اخبار و گزارشات شهرستان به استان حسب دستور مقام مافوق
18- همكاری در زمینه تشكیل جلسات شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان
19- تهیه بولتن و جمع بندی سالانه گزارشات مربوط به برنامه های شهرستان در ابعاد مختلف
20- انجام سایر امور محوله از جانب مافوق
ارزیابی عملكرد 
1-      همكاری در تهیه و تدوین شاخص های اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملكرد دستگاه اجرایی و موسسات و سازمان های وابسته به آن
2-      اجرای دستورالعمل های ارزیابی عملكرد و تكمیل فرم های مربوط و تهیه مستندات لازم
3-      احصاء فرم های تكمیل شده و مستندات آن ها و ارائه به شورای تحول اداری یا كمیسیون تحول اداری دستگاه
4-      همكاری و هماهنگی با شورای (یا كمیسیون) تحول اداری دستگاه به منظور تعیین و تایید امتیازات
5-      بررسی برگه های تكمیل شده و تایید آن ها بر اساس عملكرد واقعی توسط شورای (یا كمیسیون) تحول اداری
6-      پیگیری و اجرای ارزیابی عملكرد دستگاه اجرایی ، موسسات و شركت های دولتی وابسته تهیه گزارش تحلیلی از نتایج ارزیابی و ارائه آن به سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور در مقاطع زمانی تعیین شده
7-      نظارت بر حسن اجرای برنامه های ارزیابی عملكرد در دستگاه اجرایی ، موسسات و شركت های دولتی وابسته و تحلیل ارزیابی های انجام شده و ارائه پیشنهادهای لازم
8-      انجام مطالعات و تحقیقات لازم در رابطه با برنامه های عملكرد و شاخص های مورد عمل در دستگاه اجرایی و ارائه پیشنهادهای لازم
9-      انجام سایر اموری كه در چارچوب برنامه های ارزیابی عملكرد دستگاه از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور ارجاع می گردد
10- دریافت برگه های تكمیل شده توسط مدیران مسئول و مجریان دستگاه ذی ربط و تلفیق آن ها و ارسال جهت تصویب به مراجع ذی ربط
وظایف بازرسی 
1-      تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی مستمر ، دوره ای و یا موردی از واحدهای ملی و استانی برای سنجش میزان «مطابقت عمل و عملكرد» اقدام كنندگان با اهداف ، برنامه ها ، دستورالعمل ها و ضوابط و شاخص های مورد ارزیابی دستگاه
2-      بازرسی از عملكرد مدیران و كاركنان و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران و كاركنان با ارباب رجوع
3-      تهیه گزارشات نوبه ای در فواصل ماهانه ، سه ماهه ، شش ماهه ، نه ماهه و سالانه برای اطلاع وزیر و بالاترین مقام اجرایی دستگاه از عملكرد واحدهای مختلف
4-      برقراری ارتباط با سازمان بازرسی كل كشور و ایفای وظیفه مندرج در ماده 12 قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور، كمیسیون اصول 88 و 90 مجلس شورای اسلامی و واحدهای نظر سنجی دستگاه ها و رسانه های جمعی و مطبوعات
5-      تجزیه و تحلیل عملكرد واحدها ، مدیریت ها و كاركنان بر اساس بازرسی های انجام شده
6-      كشف مفاسد اداری از طریق بازرسی های آشكار و پنهان و ارائه گزارشات لازم به مدیران ذی ربط و بالاترین مقام اجرایی دستگاه
7-      آموزش و توانمندسازی مستمر بازرسان با همكاری واحد آموزش دستگاه
8-      اعلام نظر در مورد میزان رضایت مردم از عملكرد كاركنان و مدیران به واحد امور اداری برای اعمال در وضعیت و مزایای استخدامی آنها در چارچوب قوانین و مقررات ذی ربط
وظایف پاسخگویی به شكایات 
1-      دریافت شكایات حضوری و مكتوب مردم (مراجعین) از واحدها و كاركنان دستگاه
2-      بررسی و تحقیق پیرامون صحت یا سقم موضوع شكایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاكی
3-      بررسی و پاسخگویی در خصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی از قبیل نهاد ریاست جمهوری و سازمان بازرسی كل كشور
4-      پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شكایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شاكیان
5-      جمع بندی شكایات در مقاطع سه ماهه و تجزیه و تحلیل علل بروز شكایات و ارائه گزارش برای بالاترین مقام اجرایی دستگاه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور به گونه ای كه موجب كاهش شكایات مردمی گردد
6-      پیگیری از نتایج گزارش های تهیه شده
7-      پیگیری برای ارسال پاسخ به شاكیان
كارشناس اداری و مالی 
1-      نگاهداری و تنظیم اعتبارات و اظهار نظر در خصوص طرح های مالی و انجام امور بانكی
2-      تنظیم صورت تعهدات و دیون و تهیه دفاتر مربوط به حساب های بانكی و كنترل صورتحساب و مراقبت از اسناد هزینه ها
3-      همكاری و ارائه گزارش در خصوص تهیه بودجه
4-      تهیه لیست حقوق و مزایای كاركنان و ... پرداخت هزینه های مستمر و دادن تنخواه به كارپرداز
5-      اقدام در جهت رفع مشكلات فرمانداری و بخشداری ها و اقدام در خصوص مطالبات و پرداخت دیون
6-      مراقبت در انجام امور پرسنلی و اداری و پیگیری در زمینه صدور احكام استخدامی كاركنان و پرونده های استخدامی و داوطلبان استخدام
7-      اقدام در مورد دفتر هیات تخلفات اداری و ابلاغ و اقدام در اجرای احكام و رسیدگی در مورد دعاوی استخدامی
8-      رسیدگی و اقدام در مورد بازنشستگان
9-      انجام امور مربوط به انتقالات
10- پیگیری احكام مربوط به برقراری مزایای مستمر و غیر مستمر
11- پیگیری ترفیعات و تغییر گروه سالانه كاركنان به كمك واحدهای فرمانداری
12- بررسی در مورد حائزین شرایط برای انتصاب به پست های بلا تصدی و ارائه پیشنهادهای لازم
13- رسیدگی به حساب های تنظیمی واحدها و بخشداری ها
14- ابلاغ قوانین و تصویب نامه ها و آیین نامه ها و اساسنامه های مصوب به واحدها
15- رسیدگی به كلیه امور ساختمانی و تعمیراتی و تحویل گرفتن كارهای انجام شده طبق قرارداد
16- تهیه و تنظیم نمونه های مكاتباتی
17- نظارت بر نحوه انجام وظیفه نیروهای خدماتی
18- تنظیم احتیاجات پرسنلی سالانه و.احدها و نیازمندی های فرمانداری و بخشداری ها
19- تهیه اطلاعات و آمارهای پرسنلی
20- انجام بررسی های لازم در زمینه چگونگی تامین رفاه كاركنان
21- تهیه و تنظیم امور مربوط به بیمه بهداشتی و درمانی كاركنان
22- مراقبت در حفظ ابزار و لوازمی كه در انبار نگهداری می شود
23- پیشنهاد پست های جدید به تناسب كارهای جدید
24- تهیه و تنظیم گزارشات آمار و اطلاعات مورد درخواست استانداری در زمینه امور اداری و اموال فرمانداری
25- تهیه لیست كشیك كاركنان
26- معرفی كاركنان جهت شركت در كلاس های توجیهی و آموزش كوتاه مدت
27- تشكیل جلسات شورای كاركنان و پیگیری مصوبات
28- امور مربوط به نقلیه فرمانداری و پیگیری تجهیزات و تاسیسات ادارذی و پیش بینی نیازمندی های سالانه
29- نظارت بر حضور و غیاب كاركنان
30- اقدام لازم در جهت تعمیر وسایل و لوازم اداری
31- انجام سایر امور محوله از جانب مافوق
امور اجتماعی و انتخابات 
1-      بررسی و شناسایی خصوصیات فرهنگی ، اجتماعی شهرستان
2-      تعیین اولویت ها و نیازمندی های اجتماعی و فرهنگی منطقه
3-      تحقیق پیرامون مسائل و مشكلات و آسیب های اجتماعی و ارائه راه حل های مناسب برای رفع آن ها
4-      بررسی و ریشه یابی عوامل ناهنجاری ها و آفات اجتماعی
5-      ایجاد هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای طرح های مبارزه با منكرات و مفاسد اجتماعی
6-      بررسی و ایجاد هماهنگی در تحقیقات و تبلیغات مربوط به مبارزه با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر
7-      بررسی شكایات و اعتراضات نسبت به مصوبات شوراها و نیز تخلفات و انحرافات شوراها
8-      پیگیری امور مربوط به آموزش اعضاء شوراهای اسلامی
9-      برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی و پیش بینی های لازم به منظور انجام امر انتخابات
10- برآورد اعتبارات ، نیروی انسانی و مسائل و لوازم مورد نیاز انتخابات
11- تهیه شناسنامه انتخاباتی
12- شناسایی و پیشنهاد افراد واجد شرایط جهت اعمال بازرسی و كنترل انتخابات به فرماندار
13- استخراج نتایج آمارهای مربوط به هر انتخابات و تجزیه و تحلیل آن ها و تهیه گزارشات لازم
14- تكمیل پرونده های انتخاباتی و ارسال آن ها به استان
15- مطالعه و بررسی و انجام امور مربوط به تقسیمات كشوری در شهرستان
16- مطالعه لازم در خصوص امور مربوط به نام گذاری محلات شهر و تقسیمات كشوری
17- تنظیم شناسنامه روستا حاوی اطلاعات مذكور و اولویت بندی روستا در راستای خدمات رسانی بهینه به مردم در ابعاد فرهنگی ، آموزشی ،‌خدماتی و بهداشتی
18- تهیه گزارش از كارهای انجام شده در روستاها و پیگیری مشكلات ارباب رجوع در شهرستان تا حصول نتیجه
19- پیگیری و مكاتبه در خصوص امور مربوط به شوراهای اسلامی شهر و روستا
20- دبیر جلسات شورای اجتماعی ، شورای بهداشت ،‌شورای پشتیبانی سواد آموزی ، كمیته امور بانوان و جوانان پیگیری مصوبات شورای اداری و سایر جلسات
21- انجام سایر امور محوله از جانب مافوق
دایره عمران 
1-      تشخیص نیازمندی های عمرانی شهرستان در چهارچوب مسئولیت های وزارت كشور و تعیین اولویت ها به منظور فراهم نمودن موجبات اجرای آن ها
2-      بررسی و مطالعه و همكاری در خصوص طرح های هادی و جامع شهرستان
3-      هماهنگی و همكاری لازم در خصوص امور شهرداری و نظارت بر كارهای شهرداری
4-      مطالعه و ارائه پیشنهاد در خصوص برنامه های مدیریت و برنامه ریزی استان جهت تامین اعتبار
5-      تماس با سازمان مدیریت و سایر دستگاه ها برای تصویب و اجرای طرح ها
6-      همكاری با مسئولین ادارات در مراحل مختلف پیاده نمودن طرح ها
7-      كنترل و بررسی اعتبارات عمرانی شهرداری و ...
8-      گزارش پیشرفت عملیات عمرانی حوزه شهرستان و بررسی علل تاخیر در اجرای پروژه ها
9-      بازدید به هنگام و نظارت دقیق بر پروژه ها و طرح های عمرانی و در صورت لزوم پیگیری در جهت دریافت اعتبارات
10- نظارت و پیگیری لازم در زمینه تامین مصالح مورد نیاز پروژه های عمرانی و همكاری با كارشناس دفتر فنی استانداری در رابطه با امور عمرانی شهر
11- ارائه به موقع فرم مربوط به نواقص پروژه هایی كه نقص دارند و كنترل میزان مصالح مصرف شده
12- تشكیل جلسات شورای برنامه ریزی شهرستان و پیگیری مصوبات
13- پیگیری امور مربوط به منازل سازمانی
14- بررسی طرح های عمرانی روستاها و شهرداری ها برای استفاده از اعتبارات وزارت كشور همچنین طرح هایی كه از محل اعتبارات عمرانی انجام می گیرد
15- انجام سایر امور محوله از جانب مافوق
دفتر شهر و روستا 
1-      مطالعه و بررسی وضع روستاها و شهرهای شهرستان از نظر تاسیسات و تسهیلات رفاهی به منظور شناخت و تعیین نیازهای مالی و خدماتی روستاها و شهرداری ها
2-      همكاری در زمینه برنامه ریزی عمرانی فرمانداری در رابطه با تهیه و تنظیم معیارها و ضوابط لازم برای تعیین اولویت های طرح های عمرانی در روستاها و شهرها
3-      بررسی در مورد منابع درآمد شهرداری به منظور ارائه خط مشی و اتخاذ روش های مناسب در جهت ارتقاء سطح درآمد شهرداری و خودكفای آن ها
4-      بازرسی از خدمات عمومی در سطح شهر و روستا و تهیه گزارش های ماهانه جهت مراجع ذی ربط
5-      تعیین اولویت ها از نظر مبارزه با خطرات ناشی از سیل برای تخصیص اعتبارات
6-      بررسی نیازهای مالی شهرداری ها و انجام امور مربوط به حسابرسی آن ها
7-      نظارت بر كار شهرداری و مراقبت در امور راهنمایی و رانندگی و اتوبوسرانی و تاكسیرانی و شركت حمل و نقل
8-      انجام امور مربوط به بخش كشاورزی ، صنایع ، ترافیك ، اصناف ، كمیسیون نظارت ، تعزیرات حكومتی و تنظیم بازار
9-      پیگیری امور مربوط به سوخت رسانی در سطح شهرستان و سركشی و نظارت بر توزیع مواد سوختی توسط فروشندگان
10- ارائه آمارها و جمع بندی نیازمندی های شهرستان اعم از شهر و روستا و پیگیری نارسایی ها از طریق ادارات شهرستان و استان
11- جمع بندی توزیع مایحتاج و ارزاق عمومی وارده به شهرستان و پیگیری نارسایی ها و مشكلات موجود در این زمینه
12- پیگیری امور مربوط به حوادث قهری و غیر مترقبه در سطح شهرستان
13- جمع آوری آمار و امكانات رفاهی و خدماتی ، فرهنگی و بهداشتی شهرستان اعم از شهر و روستا
14- آمار روستاهای فاقد آب و برق و جاده و مدرسه و مسجد
15- تهیه گزارش از حوادث به منظور برآورد خسارت
16- تهیه گزارش لازم در خصوص حمل و نقل شهری و روستایی
17- رسیدگی به امور اصناف و اتحادیه های ذی ربط
18- جمع آوری اطلاعات در خصوص وضعیت توزیع ارزاق عمومی در شهرستان (شهر و روستا) و انعكاس به مسئولین ذی ربط
19- نظارت و مراقبت در امور مربوط مربوط به توزیع معادن شن و ماسه
20- پیگیری امور مربوط به حفاری در سطح شهر
21- بازدید از مناطق خسارت دیده به اتفاق اعضاء كمیته و در صورت لزوم پیگیری امور مربوط به خسارت
22- تشكیل جلسه كمیته برفروبی و پیگیری مصوبات
23- بررسی مصوبات شورای شهر
24- دبیرخانه ماده 99 قانون شهرداریها وستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه
25- پیگیری امورات مربوط به دهیاریهای شهرستان
26- برگزاری جلسات کمیته تنظیم بازار ، تعزیرات حکومتی ، ستاد حوادث، سوخت ، کشاورزی ،شورای ترافیک ، شورای حفاظت از اراضی ملی ، ساخت و سازهای غیر مجاز ، کمیته حفاری
27- انجام سایر امور محوله از جانب مافوق