شناسه : 813637
شبهاي قدر ومراسم عزاداري

شبهاي قدر ومراسم عزاداري


مراسم عزاداری شب ضربت خوردن حضرت امام علی (ع)
شبهاي قدر ومراسم عزاداري

همراه با نوحه سرائی وسینه زنی درشهرستان ابرکوه وروستاهاي اين شهرستان  برگزار گرديد .