شبهاي قدر ومراسم عزاداري

همراه با نوحه سرائی وسینه زنی درشهرستان ابرکوه وروستاهاي اين شهرستان  برگزار گرديد .