شناسه : 814057
سوپر جاذب دركشاورزي

سوپر جاذب دركشاورزي


یکی از روشهای کاهش اثرات خشکسالی استفاده از سوپر جاذب هادرخاک است .
سوپر جاذب دركشاورزي

مدیر کل مدیریت بحران استان یزد درجریان بازدید از استفاده ازمایشی سوپر جاذب ها درباغات ابرکوه گفت:  یکی از کاربردی ترین پدیده های کشاورزی  پلیمر های سوپر جاذب اب میباشد که باهدف ایجادبستر مناسب جهت رشد گیاهان درمناطق خشک ونیمه خشک  وبمنظور پیشگیری از تبعات بحران اب ونیز بهینه سازی مصرف ان عرضه شده است.

غلامرضا برزگری با بیان اینکه استفاده از این روش درکشورهای دنیا جواب داده و درحال حاضر درشهرستان ابرکوه اجرای ازمایشی ان اغاز گردیده و درصورت مثبت بودن  در سایر شهرهای استان هم انجام خواهدشد گفت: سوپر جاذب در تماس با خاک یابستر کشت درحدود 500 برابر وزن ملکولی خود اب جذب میکند ودرشرایط کمبود این اب را بتدریج دراختیار گیاه قرارمیدهد وبعلت تغییر حجم مداوم که به دلیل جذب اب و ازدست دادن اب پیدا میکندمیزان هوا رانیز درخاک افزایش داده وباعث تهویه بیشتر خاک میشود.

وی افزایش عملکرد گیاه وبازدهی محصول افزایش ظرفیت نگهداری اب درخاکهای سبک وحل مشکل نفوذ ناپذیری درخاکهای سنگین فراهم ساختن امکان کشت گیاه و حفظ اب وکود درسطح شیبدار ومناطق بیابانی و افزایش طول دوره ابیاری گیاه و کاهش هزینه های تولید محصولات گیاهی را ازجمله فواید استفاده از سوپر جاذب ها درخاک بیان نود