شناسه : 811561
سه طرح "جاده دسترسي به مزارع" در ابرکوه به بهره برداري رسيد

سه طرح "جاده دسترسي به مزارع" در ابرکوه به بهره برداري رسيد


مدير جهاد کشاورزي ابرکوه گفت: سه طرح "جاده دسترسي به مزارع" در اين شهرستان به بهره برداري رسيد.
سه طرح "جاده دسترسي به مزارع" در ابرکوه به بهره برداري رسيد
سعيد اکبرزاده افزود: اين طرحها به منظور رفاه حال کشاورزان
و دامداران در مناطق خرم آباد به هنشک ، صدرآباد به مهرآباد و خسرو آبادبه ده عرب اجرايي شد.
وي اظهار داشت: طرحهاي مورد اشاره مجموعا بطول 12 کيلومتر و عرض شش متر در مزارع احداث شده و براي اين طرحها افزون بر700 ميليون ريال از محل اعتبارات استاني تامين و هزينه شده است.
وي ادامه داد: با بهره برداري از اين طرحها يکهزار کشاورز و دامدار از مزاياي آن بهره مند شدند.
وي همچنين از آغاز کار احداث جاده دسترسي مزارع علوي ابرکوه بطول 5 کيلومتر خبر داد.