شناسه : 813507
سهم اعتبارات جهاد کشاورزي ابرکوه از بودجه 9 ميليارد ريال اعلام شد

سهم اعتبارات جهاد کشاورزي ابرکوه از بودجه 9 ميليارد ريال اعلام شد


مدير جهاد کشاورزي ابرکوه گفت: 9 ميليارد ريال بودجه درسال جاري براي بخشهاي مختلف طرحهاي جهاد کشاورزي اين شهرستان اختصاص يافت."سعيد اکبر زاده" افزود:
سهم اعتبارات جهاد کشاورزي ابرکوه از بودجه 9 ميليارد ريال اعلام شد

اين ميزان بودجه ازمحل اعتبارات استاني براي بيش از 30 پروژه و طرحهاي جهاد کشاورزي اين شهرستان هزينه خواهد شد. وي افزود : اين ميزان بودجه براي هزينه دربخشهاي آب وخاک ، زراعت ، باغباني ، تجهيز مراکزترويج ، اختصاص داده شده است . وي به مشکلات خشکسالي وبحراني اشاره کرد وافزود: شهرستان ابرکوه کم آب و با افت شديد آب سفره هاي زير زميني روبروست . اين مسوول کشاورزان رابه تجهيز مزارع خودبه لوله گذاري ، استخر ذخيره آب کشاورزي ، کشت گل خانه اي ، تسطيح ويکپارچه سازي اراضي ، تجهيز باغات به سيست آبياري نوين را در راستاي تحقق اهداف اصلاح الگوي مصرف آب دربخش کشاورزي توصيه نمود.

وي گفت: برغم تمام معضلات خشکسالي وبحران آب ابرکوه يکي از شهرستانهائي است که رونق خاصي در امر کشاورزي دارد و 5400خانوار کشاورز با استفاده ازآب موجود 640 حلقه چاه کشاورزي و 39رشته قنات با 17 هزار هکتار اراضي سطح زير کشت ساليانه بيش از 150هزار تن از محصولات کشاورزي توليد مي کنند .