شناسه : 811551
سفرهاي استاني دولت، آباداني را سرعت مي بخشد

سفرهاي استاني دولت، آباداني را سرعت مي بخشد


معاون فرماندار آقای ابوالحسینی : خدمات سفرهاي استاني هيات دولت، نقطه عطفي در نگاه مديريتي است که آباداني را سرعت مي بخشد.
سفرهاي استاني دولت، آباداني را سرعت مي بخشد
" محمد جواد ابوالحسيني " افزود: دور سوم سفرهاي استاني رييس جمهوري و هيات دولت، تاثير بيشتري در روند توسعه، عمران و آباداني شهرها و مناطق دوردست را به همراه خواهد داشت.
وي يادآور شد: رييس جمهوري با ابتکار نوين در قالب سفرهاي استاني، فرصت حضور دولت در تمام نقاط کشور را فراهم نمود.
به گفته وي، اين سفرها فرصتي را فراهم نموده تا واقعيت هاي توسعه يافتگي و عدم توسعه از نزديک ارزيابي و برنامه ها براساس نيازمندي هاي واقعي مردم تنظيم شود.
معاون فرماندار ابرکوه اضافه کرد: در دورهاي اول و دوم سفرهاي استاني رييس جمهور و هيات دولت، بخش زيادي از توسعه زيربخش هاي عمومي کشور تحقق يافته و در قالب برنامه تدوين شده است.
وي تاکيد کرد: دور سوم سفرهاي استاني دولت، برکات فراواني براي آحاد مردم در بر خواهد داشت.
به گفته وي در دور جديد اين سفرها، مصوبات بايد به سمت ايجاد توسعه پايدار فرهنگي هدايت شود موضوعي که رئيس جمهور هم به آن اشاره داشته اند.
به گفته معاون فرماندار ابرکوه بايد با اجراي کامل مصوبات دور اول و دوم، نقاط ضعف و قوت را شناسايي کنيم و با مصوبات در دور سوم سفرهيات دولت، استان و به ويژه شهرستان محروم ابرکوه را به شاخص هاي توسعه يافتگي نزديک نماييم.