شناسه : 619441
اطلاعيه سازمان هدفمندي يارانه ها

سايت وزارت رفاه تا اطلاع ثانوي جهت ثبت شماره حساب خانوارها فعال گرديد


سايت وزارت رفاه تا اطلاع ثانوي جهت ثبت شماره حساب خانوارها فعال گرديد روابط عمومي فرمانداري ابركوه:سايت وزارت رفاه به آدرس www.refahi.ir جهت ثبت شماره حساب خانوارهايي كه قبلا ثبت نام كرده و به دلايلي موفق به ثبت شماره حساب خود نشده بودند مي توانند با مراجعه به اين سايت شماره حساب خود را ثبت كنند.همچنين افراد مي توانند در اين سايت با وارد كردن كد ملي سرپرست خانوار از ميزان يارانه پرداختي دولت به خود از ابتداي اجراي طرح تاكنون مطلع گردند. لازم به توضيح است كه سايت مركز آمار ايران به نشاني www.amar.org.ir نيز جهت اصلاع اطلاعات آماري خانواده ها ، ثبت مشخصات   و تغيير وتحولات در ارديبهشت ماه فعال خواهد شد.
اطلاعيه سازمان هدفمندي يارانه ها

سايت وزارت رفاه تا اطلاع ثانوي جهت ثبت شماره حساب خانوارها فعال گرديد

روابط عمومي فرمانداري ابركوه:سايت وزارت رفاه به آدرس www.refahi.ir جهت ثبت شماره حساب خانوارهايي كه قبلا ثبت نام كرده و به دلايلي موفق به ثبت شماره حساب خود نشده بودند مي توانند با مراجعه به اين سايت شماره حساب خود را ثبت كنند.همچنين افراد مي توانند در اين سايت با وارد كردن كد ملي سرپرست خانوار از ميزان يارانه پرداختي دولت به خود از ابتداي اجراي طرح تاكنون مطلع گردند.

لازم به توضيح است كه سايت مركز آمار ايران به نشاني www.amar.org.ir نيز جهت اصلاع اطلاعات آماري خانواده ها ، ثبت مشخصات  و تغيير وتحولات در ارديبهشت ماه فعال خواهد شد.