شناسه : 812757
رييس مجمع نمايندگان استان يزد: ايران اسلامي تسليم زورگويان عالم نمي شود

رييس مجمع نمايندگان استان يزد: ايران اسلامي تسليم زورگويان عالم نمي شود


ريئس مجمع نمايندگان يزد در مجلس شوراي اسلامي گفت: ايران مقتدر اسلامي در موضوع هسته اي هيچگاه تسليم زورگويان عالم نمي شود.
رييس مجمع نمايندگان استان يزد: ايران اسلامي تسليم زورگويان عالم نمي شود

" کاظم فرهمند " افزود: همه فعاليت هاي هسته ي ايران در چهارچوب مقررات جهاني است .

وي اضافه کرد:رسيدن به حقوق طبيعي در دست يابي به چرخه سوخت هسته اي  و بهره برداري قانوني از آن يک امر مسلم است .

وي خاطر نشان کرد: صدور قطنامه هاي بي خاصيت و خارج از ضوابط بين المللي هيچ اثري در دولت و نظام اسلامي ندارد .

وي با بيان اينکه ملت شجاع و دولت کريمه جمهوري اسلامي با درايت و قدرت به راه روشن خود در موضع هسته اي ادامه مي دهد از همه مسئولان نظام بخاطر پيگيري اين موضوع قدرداني و خواستار همدلي و بصيرت در همه عرصه ها گرديد.