شناسه : 810934
رييس اداره منابع طبيعي ابرکوه گفت: امسال چند طرح آبخيزداري در اين شهرستان در دست اجراست.

رييس اداره منابع طبيعي ابرکوه گفت: امسال چند طرح آبخيزداري در اين شهرستان در دست اجراست.


علي زارع سروی افزود: بمنظور حفاظت اراضي کشاورزي ، ديوار ساحلي در مجاورت رودخانه گاشار با مشارکت کشاورزان در دست احداث است.
رييس اداره منابع طبيعي ابرکوه گفت: امسال چند طرح آبخيزداري در اين شهرستان در دست اجراست.
وي افزود: اين طرح با هدف حساس بودن برخي نقاط رودخانه به سيل به طول 600 متر بصورت بند سنگ و سيمان ايمن سازي شده است.
وي افزود: 900 ميليون ريال اعتبار اين پروژه از محل اعتبارات استاني تامين شده است.
وي بابيان اينکه مطالعات پروژه کنترل سيل علي آباد به اتمام رسيده است افرود: پروژه کنترل سيل کاسه رود و انتقال آب کاسه رود به شرق ابرکوه که در معضل خشکسالي بسر مي برند در دست مطالعه است.