شناسه : 811214
روزجهانی قدس درشهرستان ابرکوه باحضور گسترده مردم ومسئولین برگزارشد.

روزجهانی قدس درشهرستان ابرکوه باحضور گسترده مردم ومسئولین برگزارشد.


روز جهاني قدس که ابتکار حضرت امام راحل براي نشان دادن مظلوميت مسلمانان در برابر رژيم غاصب صهيونيستي است،
روزجهانی قدس درشهرستان ابرکوه باحضور گسترده مردم ومسئولین برگزارشد.
 

بر هر مسلمان و آزاد انديشي، واجب است در برابر حقوق مظلومان فرياد اعتراض سر دهد.مردم شهرستان ابرکوه نیزبه همراهی مسئولین شهرستان  همزمان باسایر نقاط کشور مان دراین راهپیمایی شرکت نمودند و با مشتهای گره کرده انزجار وخشم خود را از رژیم غاصب صهیونیستی وهم پیمانانش نشان دادند.