شناسه : 810733
راه اندازی دانشکده پیراپزشکی در ابرکوه

راه اندازی دانشکده پیراپزشکی در ابرکوه


فرماندار ابرکوه گفت: با مجوز وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي ، شهرستان ابرکوه امسال داراي دانشکده پيراپزشکي مي شود.
راه اندازی دانشکده پیراپزشکی در ابرکوه
" محمد مهدي عادل " افزود: اين دانشکده با هدف تربيت نيروي انساني و کادر متخصص مورد نياز و توسعه فضاهاي دانشگاهي بزودي در اين شهرستان راه اندازي مي شود.
وي گفت: براي راه اندازي اين واحد دانشگاهي چهار ميليارد ريال اعتبار و 10هکتار زمين اختصاص يافته است.