شناسه : 811466
راهپیمایی 13آبان درابرکوه باشکوه خاصی برگزارگردید.

راهپیمایی 13آبان درابرکوه باشکوه خاصی برگزارگردید.


در ابرکوه نیز مثل سایر نقاط دیگر کشوراسلامیمان مراسم 13آبان با شکوه خاصی برگزار گردید.
راهپیمایی 13آبان درابرکوه باشکوه خاصی برگزارگردید.
 

این راهپیمایی که از ساعت10 صبح شروع ودانش آموزان واقشار مختلف مردم کارگروکارمندوغیرو . . .با مشتهای گره کرده خود ندای مرگ برامریکا ومرگ براسراییل سر می دادند وبه سمت استادیوم ورزشی شهیدپور اکبری ابرکوه حرکت می کردندوپس ازاجتماع درمحل مذکور باتکرارشعارهائی انزجار خود راازمستکبران جهان نشان دادند.