شناسه : 813707
راهپيمايي مردمي روز جهاني قدس درابركوه

راهپيمايي مردمي روز جهاني قدس درابركوه


به مناسبت روز جهاني قدس مردم شهرستان ابركوه همچون سالهاي گذشته با حضور گسترده
راهپيمايي مردمي روز جهاني قدس درابركوه

خود درمراسم راهپيمايي روز جهاني قدس خشم وانزجار خود را با سر دادن شعارهاي مرگ بر امريكا ومرگ براسرائيل از غاصبان قدس شريف نشان دادند دراين راهپيمايي امام جمعه ،فرماندار خانواده معزز شهدا ،كاركنان  ادارات ،كسبه وغيرو حضور داشتند.اين  راهپيمايي باقرائت قطعنامه روز جهاني قدس درمحل مصلاي شهداي محراب به پايان رسيد .