راهپيمايي مردمي روز جهاني قدس درابركوه

خود درمراسم راهپيمايي روز جهاني قدس خشم وانزجار خود را با سر دادن شعارهاي مرگ بر امريكا ومرگ براسرائيل از غاصبان قدس شريف نشان دادند دراين راهپيمايي امام جمعه ،فرماندار خانواده معزز شهدا ،كاركنان  ادارات ،كسبه وغيرو حضور داشتند.اين  راهپيمايي باقرائت قطعنامه روز جهاني قدس درمحل مصلاي شهداي محراب به پايان رسيد .