شناسه : 812395
راهيابي تيم فوتسال اميد مرصادشهرداري ابركوه به مرحله مسابقات قهرماني كشوري

راهيابي تيم فوتسال اميد مرصادشهرداري ابركوه به مرحله مسابقات قهرماني كشوري


تيم اميد مرصاد شهرداري با شركت درمسابقات قهرماني كشور وبا پنج بازي با تيمهاي ابوذر جوان تهران ،پرسپوليس انديمشك ،ياران جوان بندر عباس
راهيابي تيم فوتسال اميد مرصادشهرداري ابركوه به مرحله مسابقات قهرماني كشوري

،شهداي كرمان وايلام به  نتايج   يك مساوي ويك باخت وسه برد دست يافت تا10امتياز كسب كرده واز رقباي خود پيشي بگيرد. اين مسابقات به ميزباني استان فارس و درتاريخ 21/1/89لغايت 26/1/89برگزارگرديد.