شناسه : 810774
دیدار مسئولین شهرستان با مردم

دیدار مسئولین شهرستان با مردم


آقای عادل فرماندارمحترم ابرکوه پنجشنبه 18/4/1388به همراه هیاتی متشکل ازبرخی مسئولین ادارات اجرایی شهرستان از روستای صفی آباد دهستان فراغه بازدید به عمل آوردند وبعد از اقامه نماز مغرب وعشاءدرمسجد این روستا طی جلسه ای با اهالی با صفای صفی آباد ملاقات وضمن استماع مسائل ومشکلات روستای مذکور وارائه طریق برای رفع آنها طی سخنانی از حضور چشمگیر مردم درانتخابات اخیر ریاست جمهوری تشکر وقدردانی نمودند.دراین جلسه شورای اسلامی روستا وبعضی از اهالی با فرماندار وروسای ادارات گفتگو ومشکلات خود را درمیان گذاشتند.
دیدار مسئولین شهرستان با مردم
آقای عادل فرماندارمحترم ابرکوه پنجشنبه 18/4/1388به همراه هیاتی متشکل ازبرخی مسئولین ادارات اجرایی شهرستان از روستای صفی آباد دهستان فراغه بازدید به عمل آوردند وبعد از اقامه نماز مغرب وعشاءدرمسجد این روستا طی جلسه ای با اهالی
با صفای صفی آباد ملاقات وضمن استماع مسائل ومشکلات روستای مذکور وارائه طریق برای رفع آنها طی سخنانی از حضور چشمگیر مردم درانتخابات اخیر ریاست جمهوری تشکر وقدردانی نمودند.دراین جلسه شورای اسلامی روستا وبعضی از اهالی با فرماندار وروسای ادارات گفتگو ومشکلات خود را درمیان گذاشتند.