شناسه : 812101
دیدار آقای عادل فرماندار شهرستان ابرکوه با آقای سیفی رئیس سازمان مدارس معارف اسلامی کشور

دیدار آقای عادل فرماندار شهرستان ابرکوه با آقای سیفی رئیس سازمان مدارس معارف اسلامی کشور


درپی تشریف فرمایی آقای سیفی رئیس سازمان مدارس معارف اسلامی کشور
دیدار آقای عادل فرماندار شهرستان ابرکوه با آقای سیفی رئیس سازمان مدارس معارف اسلامی کشور
 

به شهرستان ابرکوه جلسه ای درهمین  خصوص با حضور آقای عادل فرماندار شهرستان وتنی چند از مسئولین شهرستان تشکیل گردید دراین جلسه مقرر شد زمینی جهت ساخت مدرسه پسرانه صدرا درنظر گرفته شود وباحمایت  سازمان مدارس معارف اسلامی کشور کار ساخت این مدرسه درابرکوه شروع گردد.