شناسه : 814647
دوچرخه سواري بمناسبت هفته گراميداشت تربيت بدني

دوچرخه سواري بمناسبت هفته گراميداشت تربيت بدني


در گرامیداشت هفته تربیت بدنی شش نفر از دانشجو یان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه حرکت
دوچرخه سواري بمناسبت هفته گراميداشت تربيت بدني

بسوی یزد بوسیله دوچرخه را اغاز نمودند.

این دانشجویان دوچرخه سوارپس از رسیدن به شهر یزد پیام تسلیت  اساتید کارکنان ودانشجویان دانشگاه ازاداسلامی واحد ابرکوه را بمناسبت درگذشت   استاد سلطانی موسس دانشگاه ازاد اسلامی یزد را به خانواده وی تحویل خواهند داد.