دهه فجر موقعيت مناسبي براي اطلاع رساني خدمات دولت است

محمد مهدي عادل ادامه داد: با تلاشهاي دولت عدالت محور، چهره روستاها ومناطق محروم در بخشهاي مختلف فرهنگي ، عمراني دگرگون شده است .
وي افزود : نيازهاي رفاهي از قبيل راه ، بهداشت ، گاز، آب شرب بهداشتي طرحهاي مهمي هستند كه مردم اكثرا' در نقاط محروم از نعمت آن بهره مند شده اند.
عادل  تصريح كرد: نگاه و توجه دولت دهم نگاه ويژه اي به نقاط دور ومناطق محروم كشور است كه با اجراي دهها طرحهاي صنعتي ، راه سازي ، كشاورزي عمراني در نقاط محروم كشور نماد عدالت محوري را تحقق بخشيده است .
وي اضافه كرد: همه مردم ومسئولان بايد دولت را دراجراي طرحها ومصوبات سفر هاي استاني كه نقش تاثير گذاري در توسعه همه جانبه مناطق محروم واشتغال داشته ياري دهند .