شناسه : 619309
نمایشگاه رسانه های دیجیتال

دعوت رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ابرکوه از جوانان جهت شرکت در نخستین نمایشگاه رسانه های دیجیتال


رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ابرکوه در حاشیه برگزاری نخستین نمایشگاه رسانه های دیجیتال و در گفتگوئی در محل نمایشگاه ، برپائی اینگونه نمایشگاه ها را نیاز امروز جامعه و به خصوص جوانان ذکر نمود.
نمایشگاه رسانه های دیجیتال

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ابرکوه در حاشیه برگزاری نخستین نمایشگاه رسانه های دیجیتال و در گفتگوئی در محل نمایشگاه ، برپائی اینگونه نمایشگاه ها را نیاز امروز جامعه و به خصوص جوانان ذکر نمود.
محمد رضا دهبیدی پور، از جوانان و نوجوانان و کانون های مساجد و دانشگاهیان ابرکوه خواست که در فرصت باقیمانده تا پایان نمایشگاه از این نمایشگاه بازدید و نیازهای خود را به سهولت تأمین نمایند.
نخستین نمایشگاه رسانه های دیجیتال استان یزد واقع در محل دائمی نمایشگاه ها جنب بیمارستان شهید صدوقی، واقع در بلوار شهید قندی در حال برگزاری است.
در این نمایشگاه می توان نیازهای نرم افزاری را با قیمت های مناسب تأمین نمود

منبع :سرپرستی یزد فردا رحیم میرعظیم