شناسه : 815197
دعای عرفه درشهر ابركوه ومهردشت

دعای عرفه درشهر ابركوه ومهردشت


مراسم قرائت دعای عرفه امام حسین (ع) درابرکوه محل مصلي شهداي محراب ودرشهر مهردشت
دعای عرفه درشهر ابركوه ومهردشت

دركنار تربت پاك امامزادگان سيد احمد ؛سيد محمود برگزار خواهد شد.