شناسه : 813487
درخواست بخشدار مرکزي ابركوه

درخواست بخشدار مرکزي ابركوه


قرار دادن بخش مرکزي ابرکوه در ليست شهرهاي بحراني وخشکسالي کشور
درخواست بخشدار مرکزي ابركوه

-بخشدار مرکزي ابرکوه گفت : با توجه به خشکسالي 10 سال اخير وافت شديد آب سفرهاي زير زميني قرار دادن بخش مرکزي ابرکوه در ليست شهرهاي بحراني وخشکسالي مي تواند کمک بزرگي به کشاورزان وروستائيان درجذب و تخصيص اعتبارات ويژه براي بخش کشاورزي وکاهش مهاجرت بسيار تاثير گذار باشد.

سيد ابراهيم حسيني دوست چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار ايرنا از وجود بيش از  319 حلقه چاه کشاورزي و 29 رشته قنات خبرداد وافزود: 70درصد قنات هاوچاههاي کشاورزي با کمبود آب روبرو هستند .

وي گفت: از  مجموع 29رشته قنات ،  9 رشته آن به طور کامل خشک شده است وهمين قناتها آبياري صدهاهکتار از اراضي باغي و زراعي منطقه را تامين مي کردند .

به گفته وي با توجه به معضل خشکسالي از ميزان آبدهي قناتهاو چاههاي بخش مرکزي ابرکوه کم شده وبرداشت آب ازبعضي از چاهها به 1 ليتر در ثانيه رسيده است و کيفيت آب بعضي ازچاهها نيز تا حدود زيادي پايين آمده است و بر تعداد قنات هاي خشکيده افزوده مي شود.

حسيني دوست اظهار داشت: خشکسالي درختان و مزارع در روستاهاي فراغه ، ده عرب، صفي آباد ، صادق آباد ، رحيم آباد ، مريم آباد ، تيزک وبطور کلي دهستهاي فراغه وتيرجرد  و نيز کاهش سطح زير کشت و کاهش چشمگير ميزان محصول بيشترمشهود است.

وي کشاورزان رابه تجهيز مزارع خودبه  لوله گذاري ، کشت گل خانه اي ، تجهيز باغات به سيستم آبياري نوين رادرراستاي کاهش  مصرف آب دربخش کشاورزي  توصيه نمود.

وي با اشاره به اينکه نزديک به 80درصد مردم اين بخش کشاورز هستند تصريح کردبحث خشکسالي و کاهش درآمد دربخش کشاورزي ،  بيکاري ومهاجرت رابراي مردم براي کسب درآمد به ديگر شهرها رقم خواهد زد .

وي تمديد سررسيد وامهاي کشاورزي و تخصيص تسهيلات کم بهره براي کشاورزان اين بخش راضروري دانست.