شناسه : 812141
درتاریخ 8/12/88آقای دکتر میر محمدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی استان به اتفاق آقای عادل فرماندار شهرستان

درتاریخ 8/12/88آقای دکتر میر محمدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی استان به اتفاق آقای عادل فرماندار شهرستان


از دانشکده پیراپزشکی وبیمارستان ابرکوه بازدید کردند.
درتاریخ 8/12/88آقای دکتر میر محمدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی استان به اتفاق آقای عادل فرماندار شهرستان
 

به گفته آقای عادل فرماندار شهرستان ابرکوه دراین بازدید ،آقای دکتر میر محمدی قول مساعد جهت تامین تجهیزات و لوازم اداری ،آموزشی وآزمایشگاهی دانشکده را عنوان وایراد نمود به زودی این دانشکده به حول وقوه الهی درسه رشته پذیرای دانشجو خواهد بود .همچنین ایشان از اختصاص مبلغ یک میلیارد ریال جهت ساخت بخش قلب بیمارستان با مساحتی بالغ بر 150متر مربع و واگذاری یک دستگاه  آمبولانس به بیمارستان خاتم النبیا (ص)ابرکوه تا 4ماه آینده خبر داد.