شناسه : 811274
درتاریخ 7-7- 1388مانورامدادونجات درشهرستان ابرکو ه برگزار شد

درتاریخ 7-7- 1388مانورامدادونجات درشهرستان ابرکو ه برگزار شد


این مانور باحضور آقای عادل فرماندار شهرستان ابرکوه دربوستان فراغه وبدون هماهنگی عوامل نجات ،بصورت غیر مترقبه برگزار
درتاریخ 7-7- 1388مانورامدادونجات درشهرستان ابرکو ه برگزار شد
 

و درزمانهای مشخص شده  این افراد خود را به محل حادثه فرضی رساندند.دراین مانوراورزژانس 115،آتش نشانی ،آگاهی وهلال احمر شرکت داشتند.همچنین   نقاط ضعف وقوت بعضی عوامل مشخص ومقررشد پیگیریهای لازم جهت رفع آن بعمل آورند .