شناسه : 811516
درتاریخ 27/8/88 چهار شنبه آقای محمد جوادابوالحسینی معاون فرماندار،

درتاریخ 27/8/88 چهار شنبه آقای محمد جوادابوالحسینی معاون فرماندار،


حسینی دوست بخشدار مرکزی ،مهرزاده شهردار ابرکوه ودکتر حسن پور مسئول شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ابرکوه
درتاریخ 27/8/88 چهار شنبه آقای محمد جوادابوالحسینی معاون فرماندار،
 

وتنی چند از مسولین شهرستان از بخش دیالیز بیمارستان خاتم النبیاه (ص) ابرکوه بازدید  بعمل آوردند .بخش دیالیز  دارای چهار تخت دیالیز بوده که یکی از دستگاهای موجود توسط خیّر تهیه شده است .درضمن ساختمان نیمه تمام بخش دیالیز نیز تامین اعتبار شده ودرحال ساخت می باشد که مورد بازدید این هیات قرار گرفت .