شناسه : 811094
دانشکده پيراپزشکي ابرکوه, دانشجو مي پذيرد

دانشکده پيراپزشکي ابرکوه, دانشجو مي پذيرد


آقای محمد مهدی عادل فرماندار ابرکوه از راه اندازي دانشکده پيراپزشکي در اين شهرستان تا پايان امسال خبر داد و گفت: اين دانشکده در نيمسال دوم سال تحصيلي در پيش رو دانشجو مي پذيرد.
دانشکده پيراپزشکي ابرکوه, دانشجو مي پذيرد
آقای عادل افزود: صدور مجوز دانشکده پيراپزشکي ابرکوه با پيگيري هاي استاندار يزد ميسر شد.
وي گفت: با همکاري وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکي, اين دانشکده در نميسال دوم امسال دانشجو مي پذيرد .
به گفته او اين دانشکده با پذيرش دانشجو در دو رشته فوريتهاي پزشکي و علوم آزمايشگاهي تا پايان امسال افتتاح و آغاز بکار خواهد نمود.
فرماندار ابرکوه تاکيد کرد: وزارت بهداشت ظرف مدت سه سال با توجه به نيازهاي بهداشتي و درماني, توسعه رشته هاي اين دانشکده را افزايش خواهد داد.