شناسه : 813327
دانشكده پيرا پزشكي شهرستان ابركوه مهر امسال دانشجو مي پذيرد

دانشكده پيرا پزشكي شهرستان ابركوه مهر امسال دانشجو مي پذيرد


به گفته آقاي عادل فرماندار شهرستان ابركوه دانشكده پيرا پزشكي شهرستان ابركوه امسال
دانشكده پيرا پزشكي شهرستان ابركوه مهر امسال دانشجو مي پذيرد
با پذيرش دانشجو دررشته هاي كارشناسي اتاق عمل كارشناسي بهداشت حرفه اي كارشناسي بهداشت محيط وكارداني فوريتهاي پزشكي رسما شروع به كار مي كند