شناسه : 812777
خشكسالي درشهرستان ابركوه

خشكسالي درشهرستان ابركوه


كاهش بارندگي درسال جاري وخشكسالي متناوب 10ساله درشهرستان ابركوه باعث خسارتهاي جبران ناپذيري به بخشهاي كشاورزي ،محيط زيست ،منابع
خشكسالي درشهرستان ابركوه
طبيعي وآب شرب اهالي گرديده است آقاي عادل فرماندار شهرستان ابركوه اعلام كردخسارت ناشي از خشكسالي به  بخشهاي فوق الذكر درسال آبي 88-89 بالغ بر 53ميليارد ريال برآورد گرديده است وجهت مقابله با اين بحران همت مسئولين ومردم را مي طلبد.فرماندار ابركوه افزود: كشاورزان عزيز نيز مي توانندبا استفاده بهينه از منابع آبي نقش به سزايي دركاهش اثرات اين بحران داشته باشند.