شناسه : 810653
خرید سه محصول مازاد بر مصرف کشاورزان توسط اداره تعاون روستایی

خرید سه محصول مازاد بر مصرف کشاورزان توسط اداره تعاون روستایی


رييس سازمان تعاون روستائي ابرکوه گفت: تاکنون سه محصول مازاد بر مصرف کشاورزان اين شهرستان خريداري شده است.
خرید سه محصول مازاد بر مصرف کشاورزان توسط اداره تعاون روستایی
سيد محسن عظيمي افزود: همزمان با آغاز فصل برداشت گندم در سطح شش هزار و 300 هکتار از اراضي گندم و جو تاکنون مقدار 600تن گندم ، 150تن جو و هفت تن گلزا از کشاورزان شهرستان ابرکوه به قيمت تضميني خريداري شده است.
وي گفت اين سازمان 9 مرکز خريد تعاوني هاي روستائي اين شهرستان را براي امر خريد اين محصولات اختصاص داده است.