شناسه : 816017
خريد گندم در ابركوه نسبت به سال قبل 20درصد كاهش داشته است

خريد گندم در ابركوه نسبت به سال قبل 20درصد كاهش داشته است


مدير جهاد كشاورزي ابركوه گفت : بخاطر معضل خشكساي پي درپي دراين شهرستان خريد گندم در ابركوه نسبت به سال قبل 20درصد كاهش داشته است
خريد گندم در ابركوه نسبت به سال قبل 20درصد كاهش داشته است

محمد علي حاتمي زاده روز دو شنبه درگفتگو باخبرنگارايرناگفت : با پايان يافتن فصل خريد گندم ، مقدار 8 هزارو600تن گندم مازاد برمصرف كشاورزان ابركوه توسط اداره تعاوني روستائي شهرستان به ارزش بيش از25ميليارد ريال خريداري شد .
وي افزود اين ميزان گندم خريداري شده به سيلو وكارخانه آرد آباده و اقليد فارس و استان يزد حمل گرديده است .
وي تصريح كرد : كشاورزان شهرستان ابركوه هر سال مقدار 5هزارو800 هكتار اراضي خودرا به كاشت گندم اختصاص مي دهند واز اين ميزان سطح زير كشت در صورت مساعد بودن شرايط جوي بيش از 22 هزارتن گندم توليد مي كنند .