شناسه : 811044
خريد گندم از کشاورزان ابرکويي 40 درصد افزايش يافت

خريد گندم از کشاورزان ابرکويي 40 درصد افزايش يافت


مدير جهاد کشاورزي ابرکوه از خريد 9 هزار و 200 تن گندم از کشاورزان اين شهرستان خبر داد که در مقايسه با پارسال از رشد 40 درصدي برخوردار است.
خريد گندم از کشاورزان ابرکويي 40 درصد افزايش يافت
"سعيد اکبرزاده" گفت : اين ميزان گندم توسط پنج مرکز خريد شرکت هاي تعاوني روستائي و يک مرکز خريد بخش خصوص خريداري شده است.
به گفته وي بابت خريد اين مقدار محصول 27 ميليارد ريال بصورت نقدي به کشاورزان پرداخت شده است.
وي گفت: شهرستان ابرکوه داراي پنج هزارو 800 هکتار سطح زير کشت گندم است که با برداشت 2/4 تن در هر هکتار مقدار23 هزارتن گندم برداشت مي شود.