خريد گندم از کشاورزان ابرکويي 40 درصد افزايش يافت
"سعيد اکبرزاده" گفت : اين ميزان گندم توسط پنج مرکز خريد شرکت هاي تعاوني روستائي و يک مرکز خريد بخش خصوص خريداري شده است.
به گفته وي بابت خريد اين مقدار محصول 27 ميليارد ريال بصورت نقدي به کشاورزان پرداخت شده است.
وي گفت: شهرستان ابرکوه داراي پنج هزارو 800 هکتار سطح زير کشت گندم است که با برداشت 2/4 تن در هر هکتار مقدار23 هزارتن گندم برداشت مي شود.