شناسه : 814257
خدمات دولت موجب بازگشت روستائيان

خدمات دولت موجب بازگشت روستائيان


بخشدارمركزي ابركوه گفت: توسعه وخدمات دولت باعث شد تا روستايياني
خدمات دولت موجب بازگشت روستائيان

 كه به شهرها مهاجرت كرده بودند به زادگاه خود برگردند.

سيد ابراهيم حسيني دوست روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: توجه ويژه دولت خدمتگزار به روستاها موجب رشد و پويايي مناطق روستايي شده است.
وي تامين زيرساختها از قبيل تامين آب ، برق ، راه روستائي وطرح گازرساني و پرداخت تسهيلات مسكن و گاز رساني را مهمترين خدمات دولت درروستاها دانست و اظهارداشت: اينك 8روستاي بخش مركزي ابركوه ازنعمت گازطبيعي بهره مند است و عمليات گازرساني به 12روستا درحال تكميل وبهره برداري است معاون بانك مسكن ابركوه هم گفت : در دولت نهم ودهم به مسكن روستائيان توجه ويژه اي شده است كه درهمين زمينه 284 مورد وام مسكن روستائي به متقاضيان باباز پرداخت 12 ساله پرداخت شده است . محمد حسن كارگر گفت: 85مورد وام 5/6ميليون توماني ، 10مورد وام 5/7ميليون توماني و190مورد وام 10 ميليون توماني قرض الحسنه به متقاضيان پرداخت شده است وي افزود: پرداخت اين ميزان وام به روستائيان نقش موثري درخانه دار كردن روستائيان داشته است .