شناسه : 815347
خبر نگار بخش مركزي ابركوه معرفي شد

خبر نگار بخش مركزي ابركوه معرفي شد


آقاي سيد هاشم حسيني بعنوان خبرنگار بخش مركزي شهرستان ابركوه معرفي شد وي درزمينه خبر
خبر نگار بخش مركزي ابركوه معرفي شد

رساني از روستاهاي بخش مركزي فعاليت داشته ودرخواست همكاري با شوراها ودهياريهاي اين بخش راداردوي گفت :درصورت بروز هرگونه خبر قابل درج (از قبيل حوادث وغيرو...)دهياران وشوراها واهالي روستاه مي توانند با شماره تلفن 09132523363تماس حاصل نمايند.