شناسه : 1474932
برزگرزاده:

حماسه ی نه دی جلوه ی بلوغ فکری و اعتماد مردم به نظام رهبری و انقلاب است


  به گزارش روابط عمومی فرمانداری "اسماعیل برزگرزاده" فرماندار ابرکوه در جلسه هامنگی برنامه های گرامیداشت 9 دی ضمن تبیین و تشریح زمینه های شکل گیری حماسه ی 9 دی اظهار داشت:اعتقادات و موقع شناسی مردم در پیروی از منویات حکیمانه مقام معظم رهبری باعث خنثی شدن حربه فتنه گران و پایداری مقتدرانه نظام جمهوری اسلامی است. برزگرزاده با بی ثمر دانستن تلاش دشمنان در انزوای سیاسی کشور،تحریم های اقتصادی را نیز فاقد اثرگذاری و بر اراده ی مستحکم مردمی در حفظ دستاوردهای نظام تاکید نمود. در ادامه جلسه برنامه های ادارات در بزرگداشت 9 دی اعلام گردید.
برزگرزاده:

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری "اسماعیل برزگرزاده" فرماندار ابرکوه در جلسه هامنگی برنامه های گرامیداشت 9 دی ضمن تبیین و تشریح زمینه های شکل گیری حماسه ی 9 دی اظهار داشت:اعتقادات و موقع شناسی مردم در پیروی از منویات حکیمانه مقام معظم رهبری باعث خنثی شدن حربه فتنه گران و پایداری مقتدرانه نظام جمهوری اسلامی است.

برزگرزاده با بی ثمر دانستن تلاش دشمنان در انزوای سیاسی کشور،تحریم های اقتصادی را نیز فاقد اثرگذاری و بر اراده ی مستحکم مردمی در حفظ دستاوردهای نظام تاکید نمود.

در ادامه جلسه برنامه های ادارات در بزرگداشت 9 دی اعلام گردید.